Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości

Platforma podatkowa ONLINE

 • Kreator pomoże Ci przygotować druk DN-1 lub IN-1, poprowadzi Cię krok po kroku.
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi.
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie.

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację lub informację na podatek od nieruchomości w 5 minut.

Przygotuj i złóż Deklarację DN-1 lub Informację IN-1

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych  lub z innego tytułu prawnego (z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości) lub jest bez tytułu prawnego.  

Podstawę opodatkowania stanowi

 1. Dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.
 2. Dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa (z tym, że powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się).
 3. Dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem art. 4 ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

a) jeżeli budowla, jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej (art. 4 ust. 4 ww. ustawy),

b) jeżeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 4 ust. 5 ww. ustawy); jeżeli ww. budowle zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych (art. 4 ust. 5 ww. ustawy). 

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.  

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. 

Uchwałą Nr XVI/140/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29.12.2015 r., poz. 5753 ze zm.)   zostały wprowadzone druki deklaracji i informacji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2019r.

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe, jednolite wzory informacji i deklaracji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, wprowadzone przez ustawodawcę.

Wzory informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r. są do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ lub w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 (informacje pok. 33, 34, 35; deklaracje pok. 23).

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć ”Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1” w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Wymiar podatku od nieruchomości zostaje dokonany na podstawie zawiadomienia o zmianie  z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Łasku oraz wypełnionej informacji.

Stawki podatku określone są Uchwałą Rady Miejskiej w Łasku.

Jeżeli kwota podatku przekracza 100 zł, podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:  I rata -15 marca,   II rata -15 maja,   III rata - 15 września,   IV rata - 15 listopada,     roku podatkowego lub w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.  W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo  w terminie płatności pierwszej raty.

Wpłat podatku dokonuje się na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku, na numer rachunku bankowego wskazanego w decyzji.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są zobowiązane do złożenia „Deklaracji na podatek od nieruchomości – DN-1” w terminie do 31 stycznia każdego roku, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

W razie zaistnienia w trakcie roku zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy deklarację skorygować przez złożenie korekty deklaracji.

Miejsce załatwienia sprawy

 • osoby fizyczne - Biuro Obsługi Interesanta lub pokój numer 33,34 i 35.
 • osoby prawne - Biuro Obsługi Interesanta lub pokój numer 23.