Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/360/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-12-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/331/2020 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego w ramach projektu "Modernizacja transportu publicznego"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/331/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego w ramach projektu "Modernizacja transportu publicznego" w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Środki wymienione w ust. 1 zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Łask w 2020 roku w dziale 600, rozdziale 60095 § 6309 – 11 746,77 zł oraz § 2719 – 402,60 zł. ”;
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/360/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-12-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/331/2020 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego w ramach projektu "Modernizacja transportu publicznego".pdf (108,91KB)