Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/361/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-12-2020 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody wpisanego do rejestru ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, rosnącego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie gatunku dąb szypułkowy będącym pomnikiem przyrody wpisanym do rejestru form ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, rosnącym na Pl. Gwiaździstym w miejscowości Łask, na działce ewidencyjnej nr 172, obręb 5, stanowiącej własność Powiatu Łaskiego. § 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 dotyczy: 1) wykonania cięć sanitarnych i korekcyjnych polegających na usunięciu obumarłych konarów oraz gałęzi stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa.
§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne na pomniku przyrody, o którym mowa w § 1 winny być przeprowadzone w terminie do 31.12.2021 r. przy spełnieniu następujących warunków: 1) zabiegi pielęgnacyjne powinny być wykonane przez jednostkę specjalistyczną posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru terenów zieleni lub osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2) wykonane zabiegi pielęgnacyjne nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz naruszenia zakazów wprowadzonych w stosunku do gatunków chronionych występujących w obrębie pomnika;
3) wykonawca w terminie 7 dni od zakończenia zabiegów pielęgnacyjnych winien poinformować Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku o ich wykonaniu, celem przeprowadzenia oględzin pod kątem zgodności wykonanych zabiegów z niniejszą uchwałą.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII/361/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-12-2020 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody wpisanego do rejestru ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, rosnącego.pdf (112,22KB)