Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od środków transportowych

Platforma podatkowa ONLINE

 • Kreator pomoże Ci przygotować druk DT-1 poprowadzi Cię krok po kroku.
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi.
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami do złożenia elektronicznie lub papierowo w Urzędzie.

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację na podatek od środków transportowych w 5 minut.

Przygotuj i złóż Deklarację DT-1

 

Podmiot opodatkowania

Obowiązek podatkowy ciąży w zakresie podatku od środków transportowych na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie  własności.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

Przedmiot opodatkowania

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
 2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
 3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
 4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
 5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 7. Autobusy.

Termin powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego

 • Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
  W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 • W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 • Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.
 • Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym zarejestrowany środek transportowy został zbyty.
 • Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Podatnicy są zobowiązani corocznie składać deklaracje na dany rok podatkowy w terminie do 15 lutego na formularzu DT-1 z załącznikiem. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

Jeżeli przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7 ton i wyżej, związane są wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. W celu wyłączenia z opodatkowania właściciele wymienionych naczep 
i przyczep zobowiązani są do corocznego składania stosownego oświadczenia.

Miejsce złożenia deklaracji i oświadczenia

 • Wydział Finansowy, pok. 21, I piętro, nr telefonu 43 676 83 21

Podatek płatny jest bez wezwania w  dwóch ratach, w terminie do 15 lutego każdego roku i 15 września każdego roku na indywidualny numer konta bankowego wskazanego
w zawiadomieniu przesłanym do podatnika.

Wpłaty podatku można dokonać przelewem w dowolnym banku, a bez opłat manipulacyjnych w Banku Pekao S.A. o/Łask

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz.1170 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020, poz. 1325  ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z  2018 r., poz. 2436)
 4. Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. 
  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4459).