Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Łasku z dnia 07-01-2021 w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów, zajęć terapeutycznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz Uchwały Nr XXVII/345/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na rok 2021 i Uchwały Nr XXVII/346/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zarządza się co następuje:

§ 1. W ramach zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 , ustala się następujące stawki godzinowe wynagrodzeń (brutto) dla realizatorów poniższych zadań w odniesieniu do: 1. Rozdziału 3, pkt. 1, ppkt. 1 "Wsparcie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu działających na terenie Gminy Łask”:
1) prowadzenie warsztatów przez psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień - max do 70 zł /godz. 2) prowadzenie warsztatów przez instruktora terapii uzależnień lub osoby w trakcie zdobywania kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień dla - max do 70 zł /godz.
2. Rozdziału 3, pkt. 1, ppkt. 2 "Finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez MGOPS w Łasku", oferujących pomoc psychologiczną, pedagogiczną, ukierunkowanych głównie na rozpoznawanie i wspieranie rodzin w sytuacjach kryzysowych, w tym także z problemem alkoholowym, pomoc dla młodzieży w przełamywaniu konfliktów wieku dojrzewania.”:
1) dla pedagogów, psychologa, psychoterapeuty, instruktora terapii uzależnień - max do 70 zł /godz. 2) dla terapeuty prowadzącego grupę wsparcia dla ofiar przemocy i sprawców przemocy - max do 70 zł /godz. 3) dla osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie placówki, w tym sprzątanie - max do 40 zł /godz.
3. Rozdziału 3, pkt. 2, ppkt. 1 „finasowanie zajęć opiekuńczo - wychowawczych organizowanych w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Udzielanie dzieciom wsparcia w radzeniu sobie z problemami, pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie różnych form aktywnego spędzania czasu z nastawieniem na działania korygujące oraz prowadzenie pomocy socjalnej w formie dożywiania”:
1) dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, instruktorów - max do 50 zł / godz. 2) dla osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie placówki, w tym sprzątanie - max do 40 zł /godz.
4. Rozdziału 3, pkt. 2, ppkt. 2 „Pomoc w zorganizowaniu różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych, jako jedno z działań alternatywnych, w miejsce zagrożeń i zachowań ryzykownych.”:
1) dla osób prowadzących zajęcia, posiadających przygotowanie pedagogiczne - max do 50 zł /godz.
5. Rozdziału 3, pkt. 2, ppkt. 3 „Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku":
1) dla biegłych sądowych za wykonanie badania psychiatrycznego i psychologicznego w celu ustalenia uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku, wskazania trybu leczenia odwykowego i wydanie opinii – 190 zł za wykonanie jednego badania i wydanie jednej opinii dla każdego biegłego.
6. Rozdziału 3, pkt. 3 ppkt. 1 „Realizacja profilaktyki problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych programów profilkatycznych dla dzieci i młodzieży. Realizacja innych form uzupełniających programy profilaktyczne, w tym działalność informacyjna, edukacyjna. Działania skierowane do społeczności lokalnej.
1) dla realizatorów legitymujących się odpowiednim przeszkoleniem w zakresie szkolnych programów profilaktycznych - max do 50 zł/ godz.
7. Rozdziału 3, pkt. 3 ppkt. 2 „wspierane inicjatyw promujących zdrowy styl życia,w tym finansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych - max do 50 zł /godz.
§ 2. W ramach zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 , ustala się następujące stawki godzinowe wynagrodzeń (brutto) dla realizatorów poniższych zadań w odniesieniu do: 1. Rozdziału 5, pkt. I "Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem":
1) prowadzenie warsztatów przez psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień - max do 70 zł /godz. 2) prowadzenie warsztatów przez instruktora terapii uzależnień lub osoby w trakcie zdobywania kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień - max do 70 zł /godz.
2. 2. Rozdziału 5, pkt. II, III, IV i V Programu:
1) prowadzenie poradnictwa o charakterze prawnym, psychologicznym, pedagogicznym - max do 70 zł /godz. 2) prowadzenie warsztatów, zajęć edukacyjnych, profilaktycznych oraz prowadzenie poradnictwa przez spejalistę lub instruktora terapii uzależnień, psychologów - max do 70 zł /godz.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Łasku z dnia 14 stycznia 2020 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Łasku z dnia 07-01-2021 w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warszta.pdf (201,89KB)