Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Burmistrz Łasku, aby realizować zadania dla mieszkańców gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Staramy się nigdy nie pobierać od osób zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Wasze dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazaliście. Ze szczególną starannością  dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie Waszej sprawy. Informacji dotyczących danej osoby nie przekazujemy też innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Dochowujemy najwyższej staranności, aby Wasze dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieściliśmy w BIP pod informacjami o sposobie załatwienia spraw (zakładka Karty usług Urzędu Miejskiego w Łasku) lub bezpośrednio w dostępnych formularzach. Znajdują się one również w Biurze Obsługi Interesanta. W przypadku niespełnienia tego obowiązku przy złożeniu podania/wniosku otrzymasz klauzulę informacyjną przy pierwszej czynności w sprawie.

Poniżej zamieszczamy ogólną klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie niezbędne informacje.

 

Ogólna klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania  danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Łask jest Burmistrz Łasku – ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, um@lask.pl.
 2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Mirosław Górski, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Gminą Łask a kontrahentami, oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.

Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.

 1. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
 2. Okres przechowywania danych osobowych. Państwa dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres który wyznaczony zostanie na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą. Na zasadach określonych przepisami RODO, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy:

 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę)
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
 • ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.

Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 1. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 3. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.