Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łasku uchwały Nr XXV/321/2020 z dnia 28 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku. Przedmiotem zmiany jest doprecyzowanie przeznaczenia terenów zgodnie z rysunkiem planu oraz zmiana części ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami U-MN i MN, w tym m.in. zasad podziału i dopuszczenia obsługi komunikacyjnej z terenów oznaczonych symbolami ZP i ZP-KS.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

W terminie do dnia 12 lutego 2021 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o rozpoczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego w Łasku

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego w terminie do dnia 12 lutego 2021 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Łasku. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 w godzinach urzędowania.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek