Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłata skarbowa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity. Dz.U. z dnia 2020 r. poz. 1546 ze zm.)               

Przedmiot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
  c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
 3. wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
 4. opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim
 5. podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

W art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej określono przypadki, w których dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  nie podlega opłacie skarbowej.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.


Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej   

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.     

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje  

 1. od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku  o dokonanie czynności urzędowej,
 2. od zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej.
 5. od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej.  Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Właściwość organów podatkowych

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Łasku.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

 1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję),
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, mwypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,
2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w Banku Polska Kasa Opieki S.A. 0/Łask, ul. Warszawska 12.