Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłata od posiadania psów

Termin wniesienia opłaty od posiadania psów za 2023 rok upływa z dniem 30 kwietnia 2023 roku

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2022 r. poz. 1452 ze zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków  personelu  przedstawicielstw  dyplomatycznych  i  urzędów  konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi  i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  2. osób  zaliczonych  do  znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz   zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  z  tytułu  posiadania jednego  psa; Znaczny stopień niepełnosprawności to również  całkowita   niezdolność  do  pracy oraz  samodzielnej egzystencji (orzeczenie  lekarza  orzecznika ZUS) oraz  I grupa inwalidzka wg orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia (dawny system orzecznictwa).
  3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  - z tytułu posiadania psa asystującego;
  4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe z tytułu posiadania jednego psa.
  5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.             

Rada Miejska w Łasku Uchwałą Nr XXV/271/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. wprowadziła na terenie Gminy Łask stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 48 zł od  jednego psa. Jeżeli właściciel psa wszedł w jego posiadanie w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną opłaty zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty. Obowiązek podatkowy w opłacie od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa. W przypadku powstania obowiązku zapłaty w ciągu roku podatkowego termin płatności wynosi 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Powyższą uchwałą Rada Miejska w Łasku wprowadziła dodatkowe zwolnienia z opłaty od posiadania psów:

  • posiadanie psa adoptowanego ze schroniska dla zwierząt, z którym Gmina Łask ma zawartą umowę, i do którego trafił jako odłowiony z terenu Gminy Łask;
  • posiadanie psa trwale oznaczonego elektronicznym systemem identyfikacji  (transponderem– mikrochipem);
  • posiadanie psa poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji, którego właściciel zamieszkuje na terenie gminy Łask.

Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania do dnia 30 kwietnia danego roku  na rachunek:
Bank PEKAO S.A I O/Łask 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365
Od dokonywanych wpłat bank nie pobiera prowizji.

Sprawy związane z opłatą załatwiane są w pok. 35 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Łasku.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem:  43 676 83 35.