Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Gospodarki Odpadami (GO)

Podstawowe informacje

Symbol (oznaczenie spraw): GO
Podlega: Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
Lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, Warszawska 14 (parter)

 

Pracownicy

 1. Inspektor Paweł Kruszek, kontakt: tel. (43) 676-83-04, pok. 4
 2. Inspektor Edwarda Szmigielska, kontakt: tel. (43) 676-83-04, pok. 4
 3. Inspektor Aneta Gawełek, kontakt: tel. (43) 676-83-05, pok. 5
 4. Inspektor Aleksandra Henke, kontakt: tel. (43) 676-83-05, pok. 5

 

Zadania Biura Gospodarki Odpadami

Organizacja i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym w szczególności:

 • prowadzenie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z systemem gospodarowania    odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie we współpracy z innymi komórkami Urzędu działań informacyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •  prowadzenie działań w celu zapewnienia osiągnięcia przez gminę odpowiednich  poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych rodzajów odpadów oraz  ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska,
 • opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz sprawozdań związanych z działalnością w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • utworzenie i bieżąca aktualizacja bazy nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty w przypadku nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w nich zawartych,
 • współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • nadzór nad prawidłowym wykonaniem przez firmę wywozową usługi odbioru i   zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • prowadzenie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,


Karty usług


 1. DOCX  Karta usługi - złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (22,46KB)
 2. DOCX  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx (54,79KB)
 3. DOCX  Karta usługi - wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Łask (17,48KB)
 4. RTF  Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Łask (54,43KB)
 5. DOCX  Oświadczenie do wniosku RDR (14,69KB)
 6. DOCX  Karta usługi: 1. Umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Odroczenie terminu płatności opłaty za gospodarowanie komunalnymi. 3. Rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (15,32KB)
 7. DOC  oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej_nieprowadzącej dziłaalności gospodarczej.03.2017-2 (004).doc (121,00KB)
 8. DOCX  Karta usługi - zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łask (19,04KB)
 9. DOC  WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (42,00KB)
 10. DOCX  Karta usługi - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 1) Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 2) Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 3) Prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Łask (18,37KB)
 11. DOCX  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Łask w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (18,50KB)