Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Gospodarki Odpadami (GO)

Podstawowe informacje

Symbol (oznaczenie spraw): GO
Podlega: Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
Lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, Warszawska 14 (parter)

 

Pracownicy

 1. Inspektor Paweł Kruszek, kontakt: tel. (43) 676-83-06
 2. Inspektor Edwarda Szmigielska, kontakt: tel. (43) 676-83-06
 3. Inspektor Aneta Gawełek, kontakt: tel. (43) 676-83-07
 4. Inspektor Aleksandra Henke, kontakt: tel. (43) 676-83-07

 

Zadania Biura Gospodarki Odpadami

Organizacja i zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym w szczególności:

 • prowadzenie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z systemem gospodarowania    odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie we współpracy z innymi komórkami Urzędu działań informacyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
 •  prowadzenie działań w celu zapewnienia osiągnięcia przez gminę odpowiednich  poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych rodzajów odpadów oraz  ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska,
 • opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz sprawozdań związanych z działalnością w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • utworzenie i bieżąca aktualizacja bazy nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty w przypadku nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w nich zawartych,
 • współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • nadzór nad prawidłowym wykonaniem przez firmę wywozową usługi odbioru i   zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • prowadzenie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,


Karty usług


 1. DOCX  Karta usługi - Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx (24,24KB)
 2. DOCX  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx (54,79KB)
 3. DOCX  Karta usługi - Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Łask (18,77KB)
 4. RTF  Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Łask (54,43KB)
 5. DOCX  Oświadczenie do wniosku RDR (14,69KB)
 6. DOCX  Karta usługi - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łask (19,80KB)
 7. DOC  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (37,50KB)
 8. DOCX  Karta usługi - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Łask (19,39KB)
 9. DOCX  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Łask w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (20,67KB)
 10. PDF  Karta usługi - Umorzenie zaległości, odroczenie terminu, rozłożenie na raty - gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (34,18KB)
 11. DOC  oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej_nieprowadzącej dziłaalności gospodarczej.03.2017-2 (004).doc (121,00KB)