Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Wymagane dokumenty

1.  Podanie o:

  • umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
  • odroczenie terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki.
  • rozłożenie zapłaty podatku na raty lub o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki.

2. Dokumenty  świadczące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:

  • zaświadczenia o dochodach osiąganych przez podatnika oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, lub odcinki emerytur lub rent – kserokopie,
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku,
  • potwierdzenie kosztów ponoszonych na naukę, kosztów leczenia bądź kosztów ponoszonych na utrzymanie mieszkania,
  • inne, na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018, poz. 800 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Podanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

Sprawy merytoryczne

  • Pokój nr 17 – podatek rolny, leśny i od nieruchomości z terenu wsi.
  • Pokój nr 23 – podatek rolny, leśny i od nieruchomości z terenu miasta oraz osoby prawne.
  • Pokój na 21 – podatek od środków transportowych.

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące. Licząc do daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Łasku.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w Gminie Łask udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty znajduje się w zakładce POMOC PUBLICZNA I WYKAZY UDZIELONYCH ULG.