Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXV/2020

PDF1. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (1,70MB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody.pdf (292,57KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask.pdf (2,01MB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (1,30MB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf (1,06MB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady.pdf (304,37KB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji za odpady komunalne.pdf (1,49MB)
PDF8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łask w zakresie odbioru odpadów komunalnych.pdf (887,43KB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.pdf (361,43KB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2020-2033.pdf (7,28MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (8,63MB)
PDF12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Łask i określenia granic ich obwodów.pdf (1,80MB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych w związku z pomocą rodzinom wspieranym.pdf (772,45KB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku, przy ul. Batorego.pdf (444,10KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask.pdf (1,08MB)
DOCStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask.doc (10,42MB)
PDFZałącznik Nr 1 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask.pdf (9,46MB)
PDFZałącznik Nr 2 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask.pdf (9,14MB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łask.pdf (506,94KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łask.pdf (216,67KB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łask.pdf (802,68KB)
PDF18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rokitnica o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.pdf (311,49KB)