Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielanie pomocy publicznej

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie ulg i zwolnień podatkowych oraz umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Z dniem 1 maja 2004 r. warunki dopuszczalności pomocy publicznej i zasady jej nadzorowania określają właściwe w tym zakresie przepisy prawa wspólnotowego. Od dnia akcesji organem nadzorującym udzielenie pomocy publicznej w Polsce jest Komisja Europejska.

Zagadnienia proceduralne związane z udzielaniem pomocy publicznej reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.).

Artykuł 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż wsparcie dla przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

 • udzielane jest ono przez Państwo lub ze środków państwowych,
 • przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
 • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów),
 • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

Organem udzielającym pomocy w Gminie Łask jest Burmistrz Łasku. Pomoc może zostać udzielona w różnej formie, a w szczególności:

 • w formie dotacji,
 • w formie ulg podatkowych,
 • w formie oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorców od oferowanych na rynku.

Reguły udzielania pomocy publicznej dotyczą jedynie przedsiębiorców. Należy zaznaczyć, iż w prawie wspólnotowym pojęcie przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa jest rozumiane bardzo szeroko i obejmuje swym zakresem wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej tego podmiotu i źródeł jego finansowania. Co więcej, nie ma znaczenia fakt, iż są to podmioty nie nastawione na zysk (non - profit). Podstawą udzielenia pomocy może być stosowna ustawa lub umowa. Najczęściej stosowaną podstawą prawną udzielania pomocy są przepisy Ordynacji podatkowej. Na jej podstawie przysporzenie korzyści finansowych jest realizowane w formie:

 • umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
 • umorzenia odsetek od zaległości podatkowej,
 • odroczenia terminu płatności podatku,
 • odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej ,
 • odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
 • rozłożenia na raty płatności podatku,
 • rozłożenia na raty płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą notyfikacji do Komisji Europejskiej nie podlega pomoc de minimis, gdyż uznaje się, że ze względu na małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 ze zm.). Natomiast zasady dopuszczalności pomocy de minimis w sektorze rolnym w odniesieniu do produkcji podstawowej produktów rolnych określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.), w sektorze rybołówstwa i akwakultury - Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć w okresie 3 lat kalendarzowych :

 • limit podstawowy: 200 tys. Euro;
 • w sektorze drogowego transportu towarów: 100 tys. Euro;
 • w sektorze rolnictwa: 15 tys. Euro;
 • w sektorze rybołówstwa: 30 tys. Euro.

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc de minimis, pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, składając wniosek o wsparcie, muszą mieć na uwadze treść rozporządzeń Rady Ministrów, wydanych na podstawie delegacji ustawowych, zawartych w art. 37 ust. 2a oraz ust. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

Ww. uregulowania nakładają na wnioskodawców obowiązek przedłożenia określonych informacji na formularzu, stanowiącym integralną część wniosku o udzielenie preferencji.


Zasady podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych

Art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) nałożył na Burmistrza obowiązek podawania do publicznej wiadomości:

 • wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
 • wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Wyżej wymienione wykazy podawane są do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej


Kontakt w sprawie pomocy publicznej

W sprawie pomocy publicznej udzielanej przez Burmistrza Łasku można kontaktować się pod nr telefonu (43) 676-83-33 lub na adres e-mail