Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Łasku z dnia 20-01-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 713,1378.), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) oraz na podstawie § 14 Uchwały Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 14/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. 1. Zaciąga się kredyt do wysokości 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych), w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych.
2. Kredyt do wysokości 3.844.221,48 zł ( słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 48/100) zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, w celu finansowania lub dofinansowania zadań inwestycyjnych:
1) "Modernizacja transportu publicznego" - 2.404.685,48 zł,
2) "Przebudowa drogi gminnej nr 103173E w Kopyści„ - 663.802,86 zł
3) "Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku „ - 775.733,14 zł

3. Kredyt do wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
4. Kredyt do wysokości 2.155.778,52 zł (słownie dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 52/100) zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów."

§ 2. W Zarządzeniu Nr 14/2020 Burmistrza Łasku z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021-2032.
2. Spłata w poszczególnych latach nastąpi wg. kwot:
2021 - 10.000,00 zł

2022 – 40.000,00 zł

2023 – 1.000.000,00 zł

2024 – 655.000,00 zł

2025 – 500.000,00 zł

2026 – 700.000,00 zł

2027 – 1.000,000,00 zł

2028 – 2.000.000,00 zł

2029 – 1.000.000,00 zł

2030 – 1.000.000,00 zł

2031- 50.000,00 zł

2032 - 45.000,00 zł"


§ 3. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Łasku z dnia 20-01-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2020 roku, spłatę wc.pdf (176,75KB)