Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Łasku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Łaskiego Domu Kultury.

1. Nazwa i adres instytucji kultury: Łaski Dom Kultury, ul. Narutowicza 11, 98 - 100 Łask.

2. Wymagania kwalifikacyjne:

1. Wymagania obowiązkowe:

l) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  za przestępstwo skarbowe,

4) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa  w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

6) wykształcenie wyższe magisterskie,

7) co najmniej 7-letni staż pracy lub 4 lata na stanowisku kierowniczym, 

8) przedstawienie autorskiego programu działania Łaskiego Domu Kultury w Łasku z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji na okres min. 3 lat, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia,

9) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i kodeksu pracy,

10) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,  w tym środków z programów Unii Europejskiej,

11) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem.

2. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie na kierunkach humanistycznych, artystycznych, prawniczych,   ekonomicznych,

2) mile widziane kursy, szkolenia, studia podyplomowe w obszarze kultury,

3) praca zawodowa w dziedzinie kultury rozumiana jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umów cywilno - prawnych, prowadzenie działalności gospodarczej, 

4) doświadczenie w prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej:

     - przykłady zrealizowanych projektów w obszarze kultury, współpracy z zespołami  młodzieżowymi, artystycznymi i środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami kultury,

5) doświadczenie w zarządzaniu finansami, w tym w szczególności finansami publicznymi,

6) znajomość języka obcego (angielski, niemiecki) w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się (zaświadczenia, certyfikaty, itp.),

7) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,

8) prawo jazdy kat. B.

3.  Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Łaskiego Domu Kultury:

1)   kierowanie całokształtem działalności domu kultury, celem realizacji zadań objętych Statutem Łaskiego Domu Kultury, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami,

2)   realizacja programu określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3)   reprezentowanie instytucji na zewnątrz,

4)   zarządzanie mieniem domu kultury, w tym realizacja inwestycji i remontów w ramach dotacji celowej organizatora,

5)  racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,

6)  pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania,

7)   wydawanie wymaganych przepisami prawa i obowiązującymi procedurami zarządzeń, regulaminów itp.,

8)   zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

9)   wykonywanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadań kierownika zamawiającego,

10) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, a  w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami domu kultury,

11) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz organami Gminy Łask w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

 

4. Wymagane dokumenty od kandydatów:

  1. pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko Dyrektora Łaskiego Domu Kultury;
  2. koncepcja programowo - organizacyjna Łaskiego Domu Kultury na okres min.3 lat, tj. do roku 2024 (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia) - własnoręcznie podpisana. W trakcie rozmowy z kandydatem możliwość przedstawienia koncepcji w formie multimedialnej          w czasie do 10 min.   
  3. życiorys (CV);
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia);
  5. poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzające wymagania wymienione w pkt. 2. 2 ppkt. 1, 2, 3, 6, 8 ogłoszenia, oraz oświadczenia kandydata potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 2. 1 ppkt 1 - 5 (Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia);
  6. inne dokumenty, poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora Łaskiego Domu Kultury.           

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wniosek o przystąpienie do konkursu, a także wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Łasku,              ul. Warszawska 14, 98 - 100 Łask lub składać osobiście w zaklejonych kopertach w godzinach pracy urzędu  w Biurze Obsługi Interesanta sala 100.Na kopercie kandydat umieszcza imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz adnotację „konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Łaskiego Domu Kultury”.

2. Termin składania dokumentów upływa w dniu 1 marca 2021 r.                                

3. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Łasku.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.    

5. Pozostałe postanowienia:

1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Łasku powoła Komisję Konkursową.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

a)  I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne (formalne), osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

b)    II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne (formalne).

3. Planowane zatrudnienie z dn. 01. 04. 2021 r.

4. Informacji w sprawie konkursu udziela: Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku -  tel. 43 676 83 58 (pok. 58), a o dodatkowych  warunkach organizacyjno - finansowych  Łaski Dom Kultury, ul. Narutowicza  11.

5. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

6. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

DOCX  Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia ŁDK.docx (17,99KB)
DOCX  Załącznik Nr 2 do ogłoszenia ŁDK.docx (14,63KB)
DOCX  Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia ŁDK.docx (19,06KB)