Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Urbanistyki i Planowania Przestrzennego(UPP)

Informacje podstawowe

Symbol (oznakowanie spraw): UPP
Adres: ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

Pracownicy

Naczelnik: Ewa Iwaszkiewicz - Beridze, kontakt: tel. (43) 676-83-74, pok.74
Z-ca. Naczelnika - Damian Michalski - tel. (43) 676-83-75, pok.75

Inspektor Agnieszka Adamkiewicz, kontakt: tel.(43) 676-83-75, pok.75
Podinspektor Karolina Janecka, kontakt: tel.(43) 676-83-75, pok.75
Inspektor Grażyna Jastrząbek, kontakt: tel.(43) 676-83-42, pok.42
Inspektor Marta Jacoń, kontakt: tel.(43) 676-83-42, pok.42
Inspektor Mariola Taborowska, kontakt: tel.(43) 676-83-43, pok.43

 1.  

Zadania Wydziału:

 1. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 2. opracowywanie (lub nadzorowanie opracowania) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prowadzeniem procedur formalno-prawnych oraz innych dokumentów planistycznych
 3. sporządzanie informacji, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. sporządzanie opinii urbanistycznych;
 5. prowadzenie spraw dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu tj. decyzji         o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 7. naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 8. wykonywanie oceny poziomu hałasu dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w oparciu    o ustawę prawo ochrony środowiska;
 9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem postanowień opiniujących zgodność proponowanych podziałów nieruchomości       z ustaleniami planu miejscowego lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z przepisami odrębnymi;
 10. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją miejscowości, ulic i adresów oraz nazewnictwem ulic, nadawanie i zmiany numeracji porządkowej nieruchomości
 11. wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału;
 12. prowadzenie rejestrów, wykazów, ewidencji określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału.