Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencja i windykacja należności cywilnoprawnych

Użytkowanie wieczyste

Użytkownik wieczysty uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną bez wezwania, w terminie do 31 marca każdego roku.
Nieuregulowanie opłaty rocznej w w/w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

Najem i dzierżawa

Najemca lokalu użytkowego i dzierżawca nieruchomości lub jej części obowiązani są uiszczać czynsz w terminie określonym w umowie.
Nie uregulowanie czynszu w terminie określonym w umowie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

Sprzedaż lokali i działek

Nabywca nieruchomości lub jej części zobowiązany jest do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi ceny sprzedawanej nieruchomości
lub jej części w sposób określony w umowie sprzedaży. W przypadku uchybienia terminu płatności określonego w umowie sprzedaży od ceny bądź raty wraz z oprocentowaniem nalicza się odsetki ustawowe.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustaloną w decyzji opłatę za przekształcenie można uregulować jednorazowo lub rozłożyć  na raty z tym, że rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
W przypadku uchybienia terminu płatności określonego w decyzji od opłaty bądź raty wraz z oprocentowaniem nalicza się odsetki za zwłokę.

Zajęcie pasa drogowego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w pasie drogowym urządzeń  nie związanych  z funkcjonowaniem drogi, ustalone w decyzji,
płatne są jednorazowo – w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub rocznie – w terminie określonym w decyzji.
W przypadku uchybienia terminu płatności określonego w decyzji od opłat nalicza się odsetki ustawowe.