Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetowym

Nasz znak: OOG.2110.1.2021                                                                              Łask, dn. 5 lutego 2021 r.

 

Urząd Miejski w Łasku,

98 - 100 Łask, ul. Warszawska 14

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor/inspektor  Wydziale Budżetowym

w wymiarze: 1 etat.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku: - inspektor:
 • wykształcenie wyższe i co najmniej 3 –letni staż pracy lub
 • wykształcenie średnie i co najmniej 5 - letni staż pracy;- podinspektor:
 • wykształcenie wyższe,   lub
 • wykształcenie średnie i co najmniej 3 - letni staż pracy;
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 4. umiejętność organizacji czasu pracy i duża samodzielność;
 5. obsługa komputera (pakiet MS Office), kserokopiarki.

2. Wymagania dodatkowe

1) preferowany staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych lub w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

2) roczne doświadczenie w zakresie płac,

3) znajomość przepisów w zakresie: ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, gwarantowanych świadczeń pracowniczych,  o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, kodeksu cywilnego, finansów publicznych, ustaw o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,

4) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, odporność na stres,

5) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

6) umiejętność obsługi komputera - programów płacowych.

OZNACZENIE  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami. Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki, złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu, po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    1. Naliczanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, inkasa, diet sołtysów i wynagrodzeń komisji: alkoholowej i urbanistycznej, ekwiwalentów dla członków OSP.

    2. Wykonywanie obowiązków należących do płatnika ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie umów cywilnoprawnych, inkasa, diet sołtysów i wynagrodzeń komisji: alkoholowej i urbanistycznej, ekwiwalentów dla członków OSP.

    3. Sporządzanie naliczeń list płac z tytułów umów cywilnoprawnych, inkasa, diet sołtysów i wynagrodzeń komisji: alkoholowej i urbanistycznej, ekwiwalentów dla członków OSP.

    4. Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, dokumentów Rp - 7 do ustalenia kapitału początkowego, emerytury lub renty.

    5. Sporządzanie rozliczeniowych raportów miesięcznych: DRA, RCA, RSA, RZA, RPA oraz dokumentów zgłoszeniowych do ZUS.

     6.  Sporządzanie raportów ZUS RMUA.

     7. Naliczanie, uzgadnianie i terminowe odprowadzanie składek ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i funduszu pracy w rozliczeniu miesięcznym w „Płatniku” pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku i pozostałych osób z tytułów o których mowa w pkt 1.

     8. Przygotowanie dokumentów do rozliczenia polecenia księgowania wyciągów bankowych z jednostki wydatków - JWUM.

     9.  Prowadzenie indywidualnych kart podatkowych z umów cywilnoprawnych.

    10. Sporządzanie PIT 11, PIT 4, PIT R w zakresie prowadzonej dokumentacji.

    11. Sporządzanie rocznych informacji podatkowych.

    12. Przekazywanie dokumentów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych drogą elektroniczną.

    13. Przygotowywanie i przekazywanie sprawozdania ZUS IWA.

    14. Terminowe przygotowywanie i eksportowanie do systemu bankowego przelewów w zakresie list wypłat i innych dokumentów.

    15. Przygotowywanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw.

    16. Kwartalne rozliczanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

    17. Prowadzenie w zakresie prowadzonych spraw dokumentacji w systemie M-DOK w Urzędzie Miejskim w Łasku.

    18. Sporządzanie list płac, list wynagrodzeń, zasiłków chorobowych oraz zestawień list płac pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku w ramach zastępstwa.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),  w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30; przy monitorze ekranowym powyżej  4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 3. stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze w siedzibie urzędu.
 4. budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 6. narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, itp.)..

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu: styczeń 2021 r.  jest niższy niż  6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.);
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 6. opinie lub referencje;
 7. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 9. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie

www.bip.lask.pl  - praca.

Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

7. Pozostałe postanowienia:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

15 lutego 2021 r. do godz. 15. 30w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku” osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku,  ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu).

 1. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).
 2. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również  brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.
 3. Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie, o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej - w przypadku  liczby kandydatów powyżej 10 osób.
 5. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.
 6. W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r. ze zmianami. 
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu  o naborze.
 8. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana  na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 9. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.  Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.
 10. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 25.

                                           Burmistrz Łasku

                                          Gabriel Szkudlarek