Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

05.02.2021 r. - Zgromadzenia Publiczne - Decyzja Burmistrza Łasku w związku ze zgłoszeniem  z dnia 3 lutego 2021 r. w przedmiocie odbycia zgromadzenia publicznego w dniu 10 lutego 2021 r.

Łask, dnia 5 lutego 2021 r.,

(15:25 godzina publikacji w BIP)

Nr BO.5310.1.2021

Pani

XXXXXX XXXX

e-mail: xxxxxxxx@xxxxx

 

Decyzja

Na podstawie art. 14 pkt. 1 i 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 631) w zw. z art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z póź. zm.), w związku ze zgłoszeniem  z dnia 3 lutego 2021 r. w przedmiocie odbycia zgromadzenia publicznego w dniu 10 lutego 2021 r. w Łasku dokonanym przez Xxxxx Xxxxxx e-mail: xxxxxxxx@xxxxx

zakazuję odbycia wskazanego zgromadzenia.

 

Uzasadnienie

Organizator – Pani XXXXXX XXXX– w dniu 3 lutego 2021 r. zawiadomiła o zamiarze zorganizowania w dniu 10 lutego 2021 r.  w Łasku na terenie Pl. 11 listopada zgromadzenia publicznego pod nazwą ,,Wolni Ludzie Przejmują Urząd Miasta’’.

Stosownie do art. 14 pkt 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli jego odbycie narusza zasady organizowania zgromadzeń. Wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia nie zostało pozostawione uznaniu organu, a zatem jest on zobligowany do jej wydania, jeżeli stwierdzi spełnienie przesłanek określonych w przywołanym przepisie.

Wskazana powyżej przesłanka zakazu zgromadzenia odnosi się do sytuacji niespełnienia wymogów formalnych określonych dla organizacji zgromadzenia w ustawie – Prawo o zgromadzeniach (zob. A. Jakubowski, Art. 14, w: S. Gajewski, A. Jakubowski, Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2016).

Organ stwierdził następujące braki formalne w złożonym zawiadomieniu:
- nr Pesel organizatora albo rodzaju i nr dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej nr Pesel, adresu do korespondencji, nr telefonu umożliwiającego kontakt, wyznaczenie trasy przejścia zgromadzenia na miejsce zakończenia zgromadzenia, informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Wymogi formalne, które muszą spełniać zawiadomienia zostały określone w art. 10 ust. 1 pkt. 1,4 i 5 ustawy – Prawo o zgromadzeniach. W związku z tym, stosując art. 11 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, organ poinformował organizatora o stwierdzonych brakach formalnych. Informacja ta została przesłana organizatorowi drogą elektroniczną na podany adres e-mail w dniu 4 lutego 2021 r. Organizator do chwili obecnej nie usunął wskazanych braków formalnych. W związku ze zbliżającym się terminem 96 godzin do daty planowanego zgromadzenia, wobec nieusunięcia braku formalnego zgłoszenia, organ zobowiązany był stwierdzić, że odbycie zgromadzenia mimo jego wadliwego zgłoszenia naruszałoby zasady organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 14 pkt 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach.

Wobec powyższego, na podstawie art. 14 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt. 1,4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach organ rozstrzygnął sprawę jak w osnowie decyzji.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zatem zgromadzenie tak dużej ilości osób stanowić będzie realne zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

 

Burmistrz Łasku

/-/ Gabriel Szkudlarek

 

Pouczenie

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Otrzymują:
1. Organizator
2. Sąd Okręgowy w Sieradzu
3. a/a