Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych

Zaświadczenia zawierające dane osobowe, udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, mogą być wydane na pisemny, umotywowany wniosek. „Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych” powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wykazywać ich zakres i przeznaczenie. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
Zaświadczenie o zaległościach podatkowych:
-o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości;
-o wysokości zobowiązań spadkodawcy;
-o wysokości zaległości podatkowych zbywającego;
-o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie osób trzecich.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Podstawa prawna
Art. 306 a – 306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zm.).
Miejsce załatwienia sprawy
Biuro Obsługi Interesanta lub pokój numer 34
Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni.
Opłata skarbowa
-za zaświadczenie – 21 zł
Tryb odwoławczy
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu (Burmistrza Łasku), który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 100, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie).
Dodatkowe informacje
Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
-urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
-osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy wydaje się na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą.
Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego wydaje się na wniosek nabywcy, za zgodą zbywającego wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.
Osobom trzecim wymienionym w art. 306 h, zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika, wydaje się tylko za jego zgodą, wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. W przypadku zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości związanych z działalnością gospodarczą podatnika wystarczająca jest zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności. Zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej.
Pozostałe zaświadczenia:
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji podatników.
Podstawa prawna
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Miejsce załatwienia sprawy
Biuro Obsługi Interesanta lub pokój numer 34
Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni.
Opłata skarbowa
-za zaświadczenie – 17 zł.
Tryb odwoławczy
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu (Burmistrza Łasku), który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie).
Dodatkowe informacje
Zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych aktów lub stanu prawnego.
organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji.