Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Obywatelskich

Nasz znak: OOG.2110.2.2021                                                             

Łask, dn. 9 lutego 2021 r.

 

Urząd Miejski w Łasku,
98 - 100 Łask,  ul. Warszawska 14

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor/podinspektor
w
Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych

 w wymiarze: 1 etat.

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:

- inspektor:

 1. wykształcenie wyższe  i co najmniej 3 - letni staż pracy  lub
 2. wykształcenie średnie  i co najmniej 5 - letni staż pracy;

- podinspektor:

 • wykształcenie wyższe ,lub
 • wykształcenie średnie i co najmniej 3 - letni staż pracy;
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lubprzestępstwo skarbowe;
 2. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu: ustawa o samorządzie gminnym,  ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych i Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. obsługa komputera (pakiet MS Office), kserokopiarki;
 4. skuteczna komunikacja;
 5. sumienność, dokładność i odpowiedzialność;
 6. umiejętność organizacji czasu pracy i duża samodzielność;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

OZNACZENIE  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami. Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki, złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu, po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu marketingu i promocji.
 2. Mile widziane doświadczenie w pracyw jednostce samorządu terytorialnego.
 3. Dobra znajomość j. angielskiego.
 4. Otwartość na doskonalenie umiejętności zawodowych.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, wysoka kultura osobista.
 7. Doświadczenie zawodowe w obszarze promocji.
 8. Prawo jazdy kat B .

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i promocji gminy we współpracy z podmiotami  gospodarczymi, w szczególności promocja lokalnych firm.

2)  Prowadzenie i promowanie gminnej oferty inwestycyjnej w tym:

 • przygotowanie informacji na stronę internetową w zakresie opisu oferty inwestycyjnej ,
 • tworzenie bazy materiałów promocyjno-informacyjnych,
 • wprowadzanie ofert do Generatora Ofert Inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

3) Poszukiwanie i kompleksowa obsługa inwestorów w zakresie możliwości lokalizacji  inwestycji na terenie gminy Łask.

4)  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przedsiębiorczości.

5) Organizacja i współudział w przedsięwzięciach promujących gminę i lokalnych  przedsiębiorców  takich jak: konkursy, targi, wystawy, spotkania.

6)   Prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursu „Róża Przedsiębiorczości”, w tym przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów.

7)  Uczestniczenie w kreowaniu i promocji produktów lokalnych.

8)  Przygotowywanie materiałów do prasy, na stronę www. w zakresie powierzonych zadań.

9)  Pomoc w organizacji świąt i uroczystości narodowych.

10) Organizacja imprez gminnych w tym w szczególności „Festiwalu Róż”.

11) Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał i innych materiałów dla potrzeb Rady z zakresu wykonywanych zadań.

12) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 oraz w razie potrzeby w dni wolne od pracy zgodnie z harmonogramem; przy monitorze ekranowym powyżej4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. stanowisko pracy znajduje się w siedzibie urzędu;
 4. budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 5. praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
 6. narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, itp.).;

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku                          w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu: styczniu 2021 r.  jest niższy niż  6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.);
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 6. opinie lub referencje;
 7. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 9. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie

www.bip.lask.pl  - praca.

Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

7. Pozostałe postanowienia:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

22 lutego 2021 r. do godz. 15. 30w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor/podinspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych  w Urzędzie Miejskim w Łasku” osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku,  ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu    (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu).

 1. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).
 2. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.
 3. Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie, o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej albo testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej - w przypadku liczby kandydatów powyżej 10 osób.
 5. Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.
 6. W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r. ze zmianami.
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
 8. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 9. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.
 10. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 61.

 

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

 

 

 

DOCXOgłoszenie OKS promocja.docx (29,31KB)