Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Łasku z dnia 09-02-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ) oraz art. 15 ust. 2a - d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego Zarządzeniem Nr 6/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15 stycznia 2021 r. powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1. Przewodnicząca – Jadwiga Kurkowska
2. Wiceprzewodnicząca – Jolanta Nowak - Popławska
3. Członek – Izabela Smażek
4. Członek - Marzena Koper

§ 2. Komisja Konkursowa przeprowadza konkurs ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie oraz regulaminem postępowania Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Łasku z dnia 09-02-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzal.pdf (197,18KB)

DOCXZałącznik nr 1 22/2021.docx (7,58KB)