Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-02-2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu

Na podstawie art 63 ust.14 w związku z art 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2020 r. poz.910, poz.1378, z 2021 r. poz.4 )oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587, z 2019 r. poz.1634) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Postawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu, Kolonia Bałucz 32, zwaną dalej „Komisją ” w składzie:
1) Jadwiga Kurkowska- przedstawiciel organu prowadzącego ,
2) Ewa Bednarek-Czujko- przedstawiciel organu prowadzącego ,
3) Karolina Wincek - przedstawiciel organu prowadzącego,
4) Elżbieta Celer- przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
5) Patrycja Glinkowska-przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
6) Waldemar Sucherski- przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
7) Katarzyna Mazur- przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Renata Komuńska-przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Marzena Wojtulewicz- przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Mariola Taborowska- przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Marek Ćwiek- przedstawiciel ZNP Zarządu Oddziału Powiatowego w Łasku,
12) Małgorzata Rolczak - przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność ” w Łasku.

§ 2. Obowiązki i uprawnienia Komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587ze zm.)
§ 3. Wyznaczam Panią Jadwigę Kurkowską na Przewodniczącą komisji konkursowej,która kieruje jej pracami.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-02-2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu.pdf (149,14KB)