Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych (OKS)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: OKS
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

     Pracownicy

 1. Naczelnik - Jadwiga Kurkowska - tel. (43) 676-83-39, pok.39
 2. Z-ca Naczelnika - Izabela Smażek - tel. (43) 676-83-55, pok.55
 3. Inspektor - Marzena Koper - tel. (43) 676-83-37, pok.37
 4. Inspektor - Ewa Bartosiewicz- (43) 676-83-37, pok.37
 5. Inspektor - Alicja Załoga - tel. (43) 676-83-37, pok.37
 6. Inspektor - Anna Wachowska - Łyko - tel. (43) 676-83-57, pok.57
 7. Inspektor - Katarzyna Smolarek - tel. (43) 676-83-56, pok.56
 8. Inspektor -  Aleksandra Operacz - tel. (43) 676-83-57, pok.57
 9. Inspektor - Michał Janiszewski - tel. (43) 676-83-38, pok.38
 10. Inspektor - Marcin Nowakowski - tel. (43) 676-83-38, pok.38
 11. Podinspektor - Angelina Kacprzak - tel. (43) 676-83-56, pok.56

Zadania wydziału

W zakresie oświaty

 • ustalanie sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją niepublicznych placówek oświatowych
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych przekazywanych z budżetu gminy,
 • prowadzenie ewidencji i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
 • dokonywanie oceny pracy dyrektorów podległych jednostek, we współdziałaniu z organem nadzoru pedagogicznego,
 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych podległych jednostek,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem, prowadzeniem na terenie gminy form opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna, w tym w szczególności koordynowanie funkcjonowania żłobka gminnego i nadzór nad jego działalnością,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
 • zapewnienie dowozu uczniów do szkół,
 • wykonywanie zadań w zakresie systemu informacji oświatowej SIO,
 • koordynowanie spraw z zakresu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • monitorowanie i aktualizacja regulaminu wynagradzania nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom stypendiów socjalnych oraz stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 • prowadzenie spraw związanych z programami pomocowymi dla uczniów, w tym wyprawka szkolna oraz darmowe podręczniki,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • koordynowanie spraw związanych z naborem do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
 • nadzór nad tworzeniem i realizacją planów finansowych placówek oświatowych
 • powoływanie i odwoływanie dyrektorów szkół i przedszkoli "procedura powierzenia stanowiska, procedura konkursowa", rozmieszczenie i wynagradzanie,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zawodowym młodocianych.

W zakresie kultury

 •  współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kultury
 •  prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 •  nadzór nad działalnością statutową Łaskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej,
 •  współpraca z organizacjami w opracowaniu kalendarza imprez.

W zakresie sportu

 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kultury, sportu i rekreacji Społeczną Radą Sportu,
 • nadzór nad działalnością statutową Centrum Sportu i Rekreacji,
 • prowadzenie spraw związanych ze stypendiami, nagrodami i wyróżnieniami sportowymi przyznawanymi za osiągnięcia we współzawodnictwie   sportowym,
 • współdziałanie ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie działalności sportowej.

W zakresie zdrowia i opieki społecznej

 • współdziałanie i nadzór nad Gminnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łasku prowadzącym działalność leczniczą w zakresie podstawowej ochrony zdrowia,
 • obsługa administracyjna Rady Społecznej Gminnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Łasku,
 • opiniowanie rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych aptek
 • ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łaskiego,
 • współpraca i nadzór nad MGOPS w Łasku,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, realizacją oraz oceną efektów programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Łask,
 • współpraca z powiatem w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej,
 • prowadzenie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców gminy.

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

 • przygotowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
 • obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku,
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • współpraca z innymi instytucjami działającymi w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
 • sprawowanie kontroli nad placówkami wsparcia dziennego prowadzonymi przez MGOPS w Łasku.

W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • opracowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i sprawozdań z ich realizacji,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, rozliczaniem w tym kontrola przekazanych dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych do wykonania w drodze konkursu ofert, prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych na terenie gminy, tzw., ”Mapy aktywności organizacji pozarządowych”,
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem realizacji zadań organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym.

W zakresie promocji gminy

 • organizowanie imprez, przedsięwzięć promujących Gminę oraz obchodów świąt narodowych, miejskich oraz uroczystości patriotycznych, 
 • promocja lokalnej przedsiębiorczości,                                                                                                         
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych, w tym gminnej oferty inwestycyjnej,
 • poszukiwanie i kompleksowa obsługa inwestorów w zakresie lokalizacji inwestycji na terenie Gminy,
 • koordynacja współpracy zagranicznej Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Panoramy Łaskiej,
 • administrowanie i prowadzenie serwisów internetowych i społecznościowych Gminy oraz systemu informacyjno-komunikacyjnego z mieszkańcami,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z członkostwem Gminy w Lokalnej Grupie Działania "Dolina Rzeki Grabi" oraz innych organizacjach zgodnie z zakresem zadań wydziału
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez radę opinii niezbędnych do prowadzenia na terenie gminy działalności regulowanej ustawą o grach hazardowych,
 • zadania z zakresu współpracy z mediami, w tym tworzenie i realizacja polityki informacyjnej Burmistrza i Urzędu

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

 • uznanie wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy,
 • współpraca z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w szczególności w zakresie ustalania czynszu regulowanego dla najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy oraz ustalania stawki czynszu za lokale socjalne,

Karty usług

 1. DOCX  KARTA USŁUGI - Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy Łask (14,91KB)
 2. DOC  Formularz zgłoszenia obiektu do ewidencji (57,00KB)
 3. DOC  Załącznik nr 1 - Opis obiektu (67,50KB)
 4. DOC  Zalącznik nr 2 - Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Łask (83,00KB)
 5. DOC  Zgłoszenie informacji o zmianie lub zaprzestaniu usług w innych obiektach w których swiadczone są usługi hotelarskie (34,50KB)
 6. DOC  KARTA USŁUGI - dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego (45,50KB)
 7. DOC  Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (30,00KB)
 8. DOCX  Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (25,09KB)
 9. XLSX  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (77,98KB)
 10. DOC  Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis (47,50KB)
 11. DOCX  Oświadczenie dotyczące otrzymanej wysokości pomocy de minimis w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (14,71KB)
 12. ODT  Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu (7,27KB)
 13. DOCX  KARTA USŁUGI - oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (19,04KB)
 14. DOC  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok (47,00KB)
 15. DOCX  Karta Usługi - uzyskanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (18,07KB)
 16. DOCX  Wnioseko wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (20,86KB)
 17. DOCX  KARTA USŁUGI - uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży (18,83KB)
 18. DOCX  WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (20,34KB)
 19. DOCX  KARTA USŁUGI - uzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas imprez odbywających się na otwartym powietrzu (16,63KB)
 20. DOCX  WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (19,77KB)
 21. DOCX  KARTA USŁUGI - uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (16,95KB)
 22. DOCX  WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (18,17KB)