Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320), §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903, z 2020 r. poz. 1381) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/339/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035: 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021 - 2035.pdf (862,96KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/363/2021.docx (35,26KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXIX/363/2021.docx (7,87KB)