Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 7.167,63 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową wraz z kostką brukową i barierką ochronną w ramach polisy sprawcy. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
1 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 5.000,00 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne


2 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 2.167,63 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 203.271,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z niepobieraniem opłaty targowej.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, o kwotę 203.271,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 21.427,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 664/EE/D/2020 w formie dotacji z dnia 18 grudnia 2020 r. na dofinansowanie zadania: "Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 21.427,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 18.840,00 zł w związku z Aneksem Nr 1 z dnia 29 grudnia 2020 r. do umowy o dofinansowanie nr 333/OZ/D/2020 w formie dotacji z dnia 2 października 2020 r. na realizację zadania pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2020 roku" - refundacja za 2020 rok.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
1 § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 18.840,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 190.000,00 zł w związku z niepobieraniem opłaty targowej w roku 2021 .
2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 § 0430 - Wpływy z opłaty targowej, o kwotę 190.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 90.705,63 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.000,00 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.167,63 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 11.411,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 21.427,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 50.000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 700,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 30.000,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok: z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 81.310,00 zł
z rozdziału 90095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 12.420,00 zł
do działu 500 - Handel
do rozdziału 50095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 93.730,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. zmienionej zarządzeniem Burmistrza: Nr 4/2020 z dnia 11 stycznia 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5 §6, §7 i §8 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (469,54KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/364/2021.docx (9,76KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXIX/364/2021.docx (20,94KB)