Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/366/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określa granice ich obwodów. 2. Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask, z określeniem granic, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4208) zmieniona uchwałą Nr XXV/319/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5945). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/366/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów.pdf (220,11KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/366/2021.docx (7,99KB)