Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/368/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378, z 2021 r. poz. 11) w związku z uchwałą Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową przyjętego uchwałą Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 232, poz. 2085) zwaną dalej zmianą planu. 2. Integralną częścią planu są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu – stanowiące załącznik do uchwały;
2) nie rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania; stwierdza się, iż zmiana planu nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;
3) rysunek planu pozostaje w niezmienionym kształcie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009 r.

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w planie: 1) w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
24) zabudowie mieszkaniowo – usługowej lub usługowo – mieszkaniowej – rozumie się zarówno zabudowę o obu z wymienionych funkcji jak również zawierającą tylko jedną z wymienionych funkcji. ”;

2) w § 6 wykreśla się punkt 3 i punkt 4;
3) § 18 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) budowa nowych budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych i mieszkaniowych jest możliwa po spełnieniu warunków: a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, b) ilość kondygnacji – nie więcej niż dwie kondygnacje naziemne, c) wysokość budynku – nie więcej niż 9 m, d) wysokość okapu dla dachów spadzistych – 3,5 – 6,0 m, e) dachy budynków – spadziste o symetrycznym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci, w przedziale 30º - 45º, dachy płaskie, f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 16 m, minimalna 10 m, a w przypadku lokalizacji w parterze programu usługowego lub garażu – nie większa niż 20 m. ”;

4) § 18 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) budowa nowych budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych i mieszkaniowych jest możliwa po spełnieniu warunków: a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, b) ilość kondygnacji – nie więcej niż trzy kondygnacje naziemne z możliwością utworzenia poddasza użytkowego, c) wysokość budynku – nie więcej niż 12 m, d) wysokość okapu – 3,5 – 9,0 m, e) dachy budynków – spadziste o symetrycznym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci, w przedziale 30º - 45º, dachy płaskie, f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 16 m, minimalna 10 m, a w przypadku lokalizacji w parterze programu usługowego lub garażu – nie większa niż 30 m. ”;

5) § 18 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) budowa nowych budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych i mieszkaniowych jest możliwa po spełnieniu warunków: a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, b) ilość kondygnacji – nie więcej niż dwie kondygnacje naziemne z możliwością utworzenia poddasza użytkowego, c) wysokość budynku – nie więcej niż 10 m, d) wysokość okapu – 3,5 – 6,0 m, e) dachy budynków – spadziste o symetrycznym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci, w przedziale 30º - 45º, dachy płaskie, f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 16 m, minimalna 10 m, a w przypadku lokalizacji w parterze programu usługowego lub garażu – nie większa niż 30 m. ”;

6) § 18 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) budowa nowych budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych i mieszkaniowych jest możliwa po spełnieniu warunków: a) uwzględnieniu wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, b) ilość kondygnacji – nie więcej niż dwie kondygnacje naziemne z możliwością utworzenia poddasza użytkowego, c) wysokość budynku – nie więcej niż 10 m, d) wysokość okapu – 3,5 – 6,0 m, e) dachy budynków – spadziste o symetrycznym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci, w przedziale 30º - 45º, dachy płaskie, f) szerokość elewacji frontowej – maksymalna 16 m, minimalna 10 m, a w przypadku lokalizacji w parterze programu usługowego lub garażu – nie większa niż 30 m. ”;

§ 3. Pozostałe zapisy planu pozostają bez zmian. § 4. Nie ustala się stawki procentowej stanowiącej podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem zmiany planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXIX/368/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku pomiędzy rzeką Grabią, drogą krajową Nr 14 a bocznicą kolejową.pdf (328,66KB)

DOCXUzasadnienie XXIX/368/2021.docx (9,57KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/368/2021.docx (5,67KB)

GEOTIFF (180MB) - Uchwały Nr XXXIV/364/09 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2009 r.