Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/369/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łask na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a i b, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łask na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji, w tym zasady dofinansowania inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób kontroli wykorzystania udzielonej dotacji, określa regulamin udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łask stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/369/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łask na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni.pdf (274,01KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/369/2021.docx (16,71KB)