Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lista ewidencji i rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Łasku

Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych

 • OKS.4464 - Ewidencja umów związanych z dowozem uczniów do szkół na terenie Gminy Łask
 • OKS.4460 - Ewidencja programu pomocy materialnej dla uczniów
 • OKS.7330 - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 • OKS.402.12 - Rejestr Instytucji Kultury
 • OKS.410 - Rejestr zabytków
 • OKS.7344 - Ewidencja licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • OKS.7340 - Rejestr wydanych zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 • OKS.7340 - Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
 • OKS.7340 - Rejestr wydanych zezwoleń przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 • OKS.7340 - Rejestr wydanych jednorazowych zezwoleń
 • OKS.7340 - Rejestr zezwoleń wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć

 

Wydział Finansowy

 • FN.3121 -  podatek rolny - Ewidencja podatników podatku od nieruchomości - osoby prawne FN.3121 - Ewidencja podatników podatku rolnego- osoby prawne 
 • FN.3122  podatek leśny  - Ewidencja podatników podatku leśnego - osoby prawne   
 • FN.3138 - opłata od posiadania psa  - Rejestr osób posiadających psy
 • FN.3138 - opłata od posiadania psów - Rejestr przypomnień i wezwań dotyczących opłaty od posiadania psów  
 • FN.3140 - zaświadczenia w sprawach podatkowych - Rejestr zaświadczeń w sprawach podatkowych
 • FN.3221 - Dokumentacja księgowa - Rejestr postanowień o zarachowaniu wpłat 
 • FN.3224 - Rejestr uzgadniania sald 
 • FN.3111 - rejestr wydanych decyzji w podatku od środków transportowych, rejestr  wymiarowy
 • FN.3162 - rejestr upomnień
 • FN.3161 - rejestr tytułów wykonawczych
 • FN.3124 - rejestr umorzeń w podatku od środków transportowych Ewidencja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 • FN.3153 - rejestr przyjętych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, rejestr wydanych decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 • FN.3162 - rejestr upomnień
 • FN.3161 - rejestr tytułów wykonawczych
 • FN.3222 - rozliczenie podatku VAT
 • FN.3130 - wnioski, pisma decyzje określające zwrot opłaty skarbowej
 • FN.3161 - egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
 • FN.3162 - windykacja należności
 • FN.3111 - Rejestry podatkowe
 • FN.3137 - opłata administracyjna - ewidencja wysłanych upomnień
 • FN.3137 - opłata administracyjna - rejestr wystawionych tytułów wykonawczych
 • FN.3161 - Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjna
 • FN.3162 - Windykacja należności
 • FN.3220 - Dowody księgowe
 • FN.3221 - Dokumentacja księgowa
 • FN.3126 - podatek od spadków i darowizn  - Rejestr spraw dotyczących opinii Burmistrza Łasku dotyczących ulg w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy w Łasku a stanowiących w całości dochód Gminy  Łask
 • FN.3221 - dokumentacja księgowa  - Rejestr wezwań dot. wyjaśnienia wpłat
 • FN.3162 - windykacja należności Rejestr wezwań do zapłaty 
 • FN.3162 -windykacja należności Rejestr wniosków o wszczęcie egzekucji
 • FN.6140 - ochrona zwierząt gospodarskich  i domowych - Rejestr zawiadomień o umorzeniu- psy

 

Wydział Ogólno-Organizacyjny

 • OOG.0052 - Upoważnienie osób (podmiotów) do działania w imieniu burmistrza jako organu    gminy;
 • OOG.0642 - Sprawozdawczość statystyczna   (GUS);
 • OOG.210  - Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy (oferty pracy, podania, listy motywacyjne, cv, wnioski do PUP o zorganizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych);
 • OOG.2110 - Konkursy na stanowiska w urzędzie;
 • OOG.2111 - Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych;
 • OOG.2140 - Staże zawodowe (do PUP);
 • OOG.2142 - Praktyki;
 • OOG.2161 - Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne;
 • OOG.223 -  Legitymacje służbowe;
 • OOG.224 - Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • OOG.2350 - Urlopy wypoczynkowe;
 • OOG.2351 - Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze, itp.;
 • OOG.2352 - Urlopy bezpłatne;
 • OOG.2401 - Służba przygotowawcza;
 • OOG.2402 - Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych  w  podmiotach (szkolenia organizowane dla naszych pracowników w grupach przez  firmy  zewnętrzne);
 • OOG.2403 - Dokształcanie pracowników(zgłoszenia na szkolenia, studia podyplomowe, udzielanie urlopów szkoleniowych);
 • OOG.2424  - Emerytury i renty;
 • OOG.2633 - Użytkowanie obcych środków transportowych (umowy o używanie samochodów osobowych do celów służbowych;
 • OOG.3236  - Deklaracje PFRON;
 • OOG.1510 - Rejestr skarg i wniosków
 • OOG.1613 – Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
 • OOG.120 – Rejestr zarządzeń
 • OOG.7364 - Wykaz podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej
 • OOG.1634 - Kwerendy archiwalne w dokumentacji w archiwum zakładowym
 • OOG.1631 - Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • OOG.1632 - Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • OOG.0050 - Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
 • OOG.0711 - Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego
 • OOG.5315 - Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów
 • OOG.152  - Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
 • OOG.1431 - Udostępnianie informacji publicznej

 

Wydział Urbanistyki i Planowania Przestrzennego:

 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 • UPP.6730 – Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
 • UPP.6733 – Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • GN.6841 - Rejestr użytkowników wieczystych
 • GN.6840 - Rejestr sprzedanych nieruchomości;
 • GN.6845 -  Rejestr dzierżawców i najemców;
 • GN.6825 -  Rejestr gminnego zasobu nieruchomości;
 • GN.6826 -  Rejestr wydanych decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
 • GN.6844 -  Rejestr wydanych decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

 

Biurze Rady Miejskiej w Łasku

 • BR.0007 – Rejestr uchwał

 

Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

 • GK.6233 – Rejestr działalności regulowanych

 

Urząd stanu Cywilnego

 • 5010 - rejestr wyborców
 • 5344 - ewidencja ludności
 • 5344 - rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • 5351 - rejestr aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu

Udostępnianie dokumentacji z archiwum odbywa się w trybie obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r.

W Urzędzie Miejskim w Łasku prowadzone jest archiwum zakładowe w którym przechowywane są dokumenty własne, zlikwidowanych jednostek podległych oraz zakładów zlikwidowanych z terenu Łasku.

Dokumenty przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

W archiwum są dostępne dokumenty kadrowo – płacowe z następujących zlikwidowanych zakładów:

 1. Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łasku;
 2. Komunalnego Gospodarstwa Pomocniczego w Łasku;
 3. Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łasku;
 4. Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Gorczynie;
 5. Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Transportowego w Łasku.

W sporadycznych przypadkach przejęta dokumentacja kadrowo - płacowa jest niekompletna.

Udostępnianie dokumentacji ze zlikwidowanych zakładów pracy odbywa się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Łasku wydaje tylko poświadczone za zgodność  z oryginałem kserokopie dokumentów kadrowo-płacowych.