Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Grabi"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Grabi" wprowadzonych rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego z 1998 r. Nr 20, poz. 115) w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. § 2. Odstępstwa od zakazów uzgadnia się w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego "Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN zasilających modernizowaną podstację trakcyjną Łask" zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 9, 13, 14, 113, 115, 116, 117/1, 117/2, 123, 124/1 i 129/1 w obrębie 10, w miejscowości Łask oraz na działce nr 2/9 w obrębie 13, w miejscowości Łask. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Dolina Grabi".pdf (104,39KB)