Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ ŁASKU ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 311/2 o pow. 143m2 poł. w Łasku, przy Alei Niepodległości na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowo – usługowe.

1.Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 311/2 o pow. 143m2 poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowo - usługowe. Działka stanowi przedmiot własności Gminy Łask uregulowana w Księdze Wieczystej SR1L/00059222/8.

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to: „tereny wielofunkcyjnej zabudowy śródmieścia, tereny dróg”.

Na działce istnieje możliwość ustawienia pawilonu, nie związanego na stałe z gruntem, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Na działce istnieje przyłącze energetyczne oraz znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna –przyłącza do budynku Dzierżawca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

Obsługa komunikacyjna jest możliwa z drogi publicznej wojewódzkiej, poprzez istniejące miejsca postojowo parkingowe zlokalizowane przy Alei Niepodległości.

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany dzierżawą winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania.

2. Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi 632,60zł (netto) + należny podatek VAT wynoszący 23%, ustalona na podstawie Zarządzenia Nr 131/2019 Burmistrza Łasku z dnia 13 maja 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za tereny oddane w dzierżawę i najem lokali, stanowiących własność Gminy Łask.

Czynsz dzierżawny płatny z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości i innych opłat związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Niewywiązywanie się przez Dzierżawcę z postanowień umowy dotyczących zagospodarowania terenu oraz rodzaju prowadzonej działalności w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy będzie podstawą do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

3.Wadium ustala się w wysokości 800,00zł (słownie złotych: osiemset złotych 00/100).

Wadium należy wpłacać na konto Gminy Łask PEKAO S.A. O/Łask Nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w terminie do dnia 11 marca 2021r. włącznie. Za termin płatności uważa się datę wpłynięcia środków na konto gminy. Wadium zwraca się niezwłocznie  po  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Łask.

4.Przetarg (komisyjne otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 15 marca 2021r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, II piętro, pokój 54.

5. Oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – przetarg na dzierżawę działki”, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14 do dnia 11 marca 2021r. do godz. 15.30.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wyżej podanej wysokości i terminie;

- złożenie pisemnej oferty w wyżej podanym terminie i miejscu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego (netto) -

- kopię dowodu wniesienia wadium,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- własnoręczny podpis.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku przy ul. Warszawskiej 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie (43) 676-83-40, 676-83-54.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl

 

Łask, 11.02.2021r.

PDFZałącznik do przetargu z dn. 10.02.2021r..pdf (194,30KB)