Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-02-2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 89 ust.1 pkt. 2 i art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) oraz na podstawie § 14 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się pożyczkę długoterminową w 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 318.067,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych) w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w 2021 roku. 2. Pożyczka jest zaciągana na podstawie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji nr 442/OW/PD/2020 z dnia 05.11.2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
§ 2. 1. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2021 - 2028. 2. Spłata w poszczególnych latach nastąpi wg. kwot:
2021 rok - 5.446,00 zł

2022 rok - 48.000,00 zł

2023 rok - 48.000,00 zł

2024 rok - 48.000,00 zł

2025 rok - 48.000,00 zł

2026 rok - 48.000,00 zł

2027 rok - 48.000,00 zł

2028 rok - 24.621,00 zł


§ 3. 1. Źródłem spłaty pożyczki wraz z odsetkami będą dochody własne oraz przychody Gminy Łask. 2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-02-2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2021 roku.pdf (166,49KB)