Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Łasku z dnia 04-02-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 222, art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz § 16 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących Budżetu Gminy Łask na rok 2021 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.3.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.3.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Budżetu Gminy Łask na rok 2021 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.3.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. oraz na podstawie złożonych wniosków w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2021 w zakresie zadań własnych polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 19.273,91 zł i przeznaczeniu na zwiększenie wydatków w dziale:
1) 600 "Transport i łączność" - 3.801,60 zł
2) 750 "Administracja publiczna" - 2.500,00 zł
3) 758 "Różne rozliczenia" - 12.972,30 zł
4) 801 "Oświata i wychowanie" - 0,01 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 4. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r., zmienionej Zarządzeniem Burmistrza: Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2 i §3 niniejszego zarządzenia:
1) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2 załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Łasku z dnia 04-02-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (519,26KB)

DOCXZałącznik nr 1 18/2021.docx (7,83KB)

DOCXZałącznik nr 2 18/2021.docx (22,59KB)

DOCXZałącznik nr 3 18/2021.docx (13,32KB)