Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Łasku z dnia 18-02-2021 w sprawie przeprowadzania kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych

Na podstawie art. 84 ust.3 pkt 1 i ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 z późn. zm), art. 10c ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o Ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 477) zarządzam, co następuje :

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia:
1) OC rolników,
2) budynków rolniczych,
3) upraw rolnych -dotyczy rolników uzyskujących płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.

§ 2. 1. Kontrola będzie przeprowadzana w oparciu o wykaz podatników posiadających gospodarstwo rolne, z zachowaniem zasady, iż kontroli podlega nie mniej niż 10% gospodarstw rocznie, wybranych losowo z każdego sołectwa i miasta Łask. 2. Ostateczny termin zakończenia kontroli ustala się na dzień 30 września każdego roku.
§ 3. 1. Spełnienie obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego jest ustalane na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego wystawionego przez zakład ubezpieczeń, lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki za to ubezpieczenie. 2. W celu przeprowadzenia kontroli pracownik kontrolujący przesyła rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne na terenie Gminy Łask o powierzchni powyżej 1 ha informację o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz o konieczności złożenia potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC/BUDYNKÓW ROLNICZYCH/UPRAW ROLNYCH rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i przedłożenia polisy do wglądu.
§ 4. Do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie wymienionym w § 1 upoważniam dwóch pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Z przeprowadzonej kontroli upoważniony pracownik sporządza sprawozdanie z wyników kontroli według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. W razie stwierdzenia przez kontrolującego niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia podejmuje czynności określone w ustawie o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Łasku z dnia 18-02-2021 w sprawie przeprowadzania kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych.pdf (354,47KB)

DOCXZałącznik nr 1 35/2021.docx (7,20KB)

DOCXZałącznik nr 2 35/2021.docx (7,86KB)

DOCXZałącznik nr 3 35/2021.docx (6,48KB)