Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (UPP)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: UPP
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

Pracownicy

 1. Naczelnik - Ewa Iwaszkiewicz-Beridze - tel. (43) 676-83-74
 2. Z-ca. Naczelnika - Damian Michalski - tel. (43) 676-83-75, pok.75
 3. Inspektor - Mariola Taborowska - tel. (43) 676-83-43
 4. Inspektor - Grażyna Jastrząbek - tel. (43) 676-83-42
 5. Podinspektor - Marta Jacoń - tel. (43) 676-83-42
 6. Inspektor - Agnieszka Adamkiewicz - tel. (43) 676-83-75
 7. Podinspektor - Karolina Janecka - tel. (430 676-83-75
 8. Podinspektor - Agata Nowak - tel. (430 676-83-75

Zadania wydziału

 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • opracowywanie (lub nadzorowanie opracowania) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prowadzeniem procedur formalno-prawnych oraz innych dokumentów planistycznych
 • sporządzanie informacji, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie opinii urbanistycznych;
 • prowadzenie spraw dotyczących zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu tj. decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • wykonywanie oceny poziomu hałasu dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem postanowień opiniujących zgodność proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z przepisami odrębnymi;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją miejscowości, ulic i adresów oraz nazewnictwem ulic, nadawanie i zmiany numeracji porządkowej nieruchomości
 • wydawanie zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału;
 • prowadzenie rejestrów, wykazów, ewidencji określonych przepisami prawa w zakresie działania wydziału.

Karty usług

 1. PDFKarta usługi - Wniosek do planu miejscowego (22,93KB)
 2. DOCXWniosek do planu/studium (15,35KB)
 3. DOCXWniosek o nadanie nr porządkowego (13,36KB)
 4. RTFWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (238,57KB)
 5. DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia (16,55KB)
 6. RTFWniosek o zmianę warunków zabudowy (240,21KB)
 7. DOC  Wniosek o ustalenie warunków zbudowy oraz inwestycji celu publicznego.doc (215,22KB)