Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25-02-2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2021 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie § 14 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się kredyt do wysokości 14.381.933,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote), w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych. 2. Kredyt do wysokości 9.944.073,00 zł ( słownie: dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt trzy złote) zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2021 roku, w celu finansowania lub dofinansowania zadań inwestycyjnych:
a) "Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie" - 529.760,00zł,

b) "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożrowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łasku" - 245.981,11 zł

c) "Przebudowa drogi gminnej nr 103165E w miejscowości Anieli " - 550.000,00 zl

d) "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask„ - 440.370,89 zł

e) "Przebudowę drogi w Kolonii Bałucz" - 3.050.000,00 zł

f) "Rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Łask" - 421.395,00 zł

g) "Rewitalizację budynku kamienicy przy Pl.11 Listopada w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" - 806.566,00 zł

h) "Rewitalizację Placu Szarych Szeregów w Łasku „ - 2.149.000,00 zł

i) "Rozbudowę placówek oświatowych w Gminie Łask" - 1.151.000,00 zł

j) "Przebudowę drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach" - 600.000,00 zł


3. Kredyt do wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
4. Kredyt do wysokości 2.437.860,00 zł (słownie dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2024-2033. 2. Spłata w poszczególnych latach nastąpi wg. kwot:
2024 – 1.100.000,00 zł

2025 – 2.299.000,00 zł

2026 – 1.100.000,00 zł

2027 – 1.600.000,00 zł

2028 – 1.700.000,00 zł

2029 – 1.200.000,00 zł

2030 – 1.100.000,00 zł

2031 - 1.400.000,00 zł

2032 - 1.301.000,00 zł

2033 - 1.581.933,00 zł


§ 3. 1. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne oraz przychody Gminy Łask. 2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Łasku z dnia 25-02-2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2021 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowyc.pdf (195,44KB)