Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

01.04.2021 r. - Obwieszczenie dla stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Anielin dz. 205 i 206/1

OŚR.6220.15.2020

Łask, dn. 26.03.2021 r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamiam strony postępowania, że


1) w dniu 26 marca 2021 roku po rozpatrzeniu wniosku PV OZE 2 Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Anielin dz. 205 i 206/1 Burmistrz Łasku wydał przedmiotową decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;


2) w toku prowadzonego postępowania Burmistrz Łasku uzyskał opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;


3) wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 06.04.2021 r., a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji;


4) z ww. decyzją oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49;


5) od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Łasku, w terminie 14 dni od jej doręczenia;


6) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ ŁASKU
Gabriel Szkudlarek

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łasku,
2) na tablicy ogłoszeń UM w Łasku,
3) na tablicy ogłoszeń w pobliżu inwestycji (w sołectwie Anielin i sołectwie Krzucz).