Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/376/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 22.533,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 452/EE/D/2020 w formie dotacji z dnia 12.10.2020 r. na dofinansowanie zadania: "Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 22.533,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 38.166,00 zł w związku z informacją z Kuratorium Oświaty w Łodzi o wysokości dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok z uwzględnieniem podziału na poszczególne klasyfikacje budżetowe. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
- § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 29.122,00 zł

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego
- § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , o kwotę 3.160,00 zł

w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , o kwotę 5.884,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 173.312,32 zł w związku z Projektem nr RPLD.11.01.01-10-B003/19 - "Przedszkolaki na start - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
- § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 173.312,32 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 10.950,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 1.000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze
- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 100,00 zł

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 350,00 zł

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 500,00 zł

- § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 9.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 123.576,51 zł w związku z Umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 712/OP/PD/2020 w formie pożyczki i dotacji z dnia 18 grudnia 2020 r. na dofinansowanie zadania: "Zielona przestrzeń publiczna w obrębie Placu Szarych Szeregów w Łasku - Kolumnie" (część środków dotacyjnych). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
- § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 123.576,51 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 270.386,00 zł w związku z Pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., dotyczącym rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 270.386,00 zł


§ 7. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 3.467,00 zł w związku informacją z Kuratorium Oświaty w Łodzi o wysokości dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok z uwzględnieniem podziału na poszczególne klasyfikacje budżetowe. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 3.467,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 34.637,01 zł w związku z Projektem nr RPLD.11.01.01-10-B003/19 - "Przedszkolaki na start - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Łask" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 34.637,01 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 9. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 395.266,34 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 69,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask", o kwotę 69,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 54.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103203E w miejscowości Podłaszcze", o kwotę 54.000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 26.500,00 zł
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 13.000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 3.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 22.533,00 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 96.278,82 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 93.101,52 zł
w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 5.884,00 zł
w dziale 852- Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 700,00 zł
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 700,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3.000,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 6.500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 11.000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 59.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 204.480,03 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 56.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 78.647,38 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 1.080,67 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 24.284,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 0,47 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 18.093,22 zł
w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 2.342,21 zł
w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 4.260,71 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 19.771,37 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 7.785,00 zł
z zadania inwestycyjnego: "Przebudowa ul. Kanarkowej we Wronowicach", kwotę 7.785,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ulicy Tuwima w Łasku", kwotę 1.205,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103199E i 103053E w Sięganowie", kwotę 6.580,00 zł
z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 4.600,00 zł
do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo
do rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 4.600,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łask", kwotę 4.600,00 zł
z działu 710 - Działalność usługowa
z rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.000,00 zł
do działu 750 - Administracja publiczna
do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 12. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 8.000,00 zł
z zadania 4 - koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, kwotę 8.000,00 zł

na zadanie 3 - koszty obsługi administracyjnej tego systemu, kwotę 8.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.


§ 13. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2021 rok polegających na:
1 w sołectwie Wola Stryjewska - zmianie klasyfikacji budżetowej z 921.92109 na 700.70005 na wydatkach bieżących - "Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 241" zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.§ 14. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 69.636,97 zł oraz przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o kwotę 61.101,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2021 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 10.392.878,49 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.262.140,00 zł , przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 69.636,97 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 61.101,52 zł.
§ 15. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 16. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 17. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. nowe brzmienie otrzymuje załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 18. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2020 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 4 lutego, 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5 §6, §7, §8, §9, §10 i §11 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 19. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16 i §17 oraz w wyniku zmian dokonanych w zarządzeniu Nr 33/2021 Burmistrza Łasku z dnia 16 lutego 2021 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2021”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
6) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2021 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 20. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXX/376/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (1,56MB)

DOCXZałącznik nr 0 XXX/376/2021.docx (7,80KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXX/376/2021.docx (11,10KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXX/376/2021.docx (24,39KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXX/376/2021.docx (35,45KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXX/376/2021.docx (6,18KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXX/376/2021.docx (7,39KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXX/376/2021.docx (6,53KB)

DOCXZałącznik nr 6 XXX/376/2021.docx (7,53KB)

DOCXZałącznik nr 7 XXX/376/2021.docx (11,95KB)

DOCXZałącznik nr 8 XXX/376/2021.docx (11,41KB)

DOCXZałącznik nr 9 XXX/376/2021.docx (7,23KB)