Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/380/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 w związku z art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 1815, 2127 i 2338) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask celem dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony powietrza, polegającej na ograniczeniu tzw. niskiej emisji poprzez trwałą wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych, a w szczególności:
1) kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania;
2) tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji;
3) sposób rozliczenia dotacji.

§ 2. Środki finansowe na dotacje celowe pochodzą z budżetu Gminy Łask, a ich wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Łask na dany rok budżetowy.
§ 3. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w § 1 określa „Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXX/380/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu.pdf (805,52KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 XXX/380/2021.docx (7,51KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 XXX/380/2021.docx (10,76KB)

DOCXZałącznik nr 1.3 XXX/380/2021.docx (6,03KB)

DOCXZałącznik nr 1.4 XXX/380/2021.docx (8,27KB)

DOCXZałącznik nr 1.5 XXX/380/2021.docx (5,64KB)

DOCXZałącznik nr 1.6 XXX/380/2021.docx (6,50KB)

DOCXZałącznik nr 1.7 XXX/380/2021.docx (7,25KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXX/380/2021.docx (12,55KB)