Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)


Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: OŚR
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14


Pracownicy

 1.     Naczelnik - Wioletta Rabenda - tel. (43) 676-83-48, pok.48
 2.     Inspektor - Małgorzata Gawlikowska - tel. (43) 676-83-49, pok.49
 3.     Inspektor - Łukasz Małasiński- tel. (43) 676-83-49. pok.49
 4.     Inspektor - Ewa Krysiak-Miksa - tel. (43) 676-83-50, pok.50
 5.     Inspektor - Justyna Świegocka - tel. (43) 676-83-50, pok.50
 6.     Inspektor - Renata Lisek - tel. (43) 676-83-50, pok.50
 7.     Inspektor - Marlena Jasińska - tel. (43) 676-83-53, pok. 53
 8.     Inspektor - Anna Kmieć - tel. (43) 676-83-53, pok.53

 

Zadania wydziału

 1. Zadania w zakresie prawa łowieckiego, a w szczególności:
 • opiniowanie zasięgów obwodów łowieckich i rocznych planów łowieckich,
 • przyjmowanie zgłoszeń o terminach polowań.
 1. Zadania związane z funkcjonowaniem wspólnot gruntowych.
 2. Zadania w zakresie prawa wodnego, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającą na grunty sąsiednie,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem kąpielisk na terenie gminy.
 1. Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
 2. Zadania w zakresie ochrony przyrody, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania i znoszenia form ochrony przyrody (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe),
 • zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień,
 • prowadzenie postępowań dotyczących wycinki drzew i krzewów.
 1. Zadania w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności:
 • prowadzenie postępowań w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej,
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w  zakresie objętym właściwością,
 • koordynacja prac przy sporządzaniu gminnego programu ochrony środowiska wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji,
 • koordynacja prac przy sporządzaniu planu gospodarki niskoemisyjnej wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji,
 • współdziałanie z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska,
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji od prowadzącego instalacje,
 • koordynowanie prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 1. Opiniowanie:
 • projektu koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin, projektu robót geologicznych, projektu planu ruchu zakładu górniczego,
 • kierunku i zakresu rekultywacji oraz jej zakończenia,
 • zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
 1. Zadania w zakresie ochrony zwierząt, a w szczególności:
 • opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 • prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania,
 • zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie,
 • czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 1. Nadzór i współdziałanie z samorządami wiejskimi.
 2. Wydawanie zaświadczeń dotyczących lokalizacji nieruchomości na trenie obszaru „Natura 2000”
 3. Współdziałanie z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz chorób i szkodników roślin uprawnych i plantacji wieloletnich.
 4. Organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
 5. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.
 6. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w zakresie sprawozdawczości rolnej.
 7. Wykonywanie kontroli zawarcia umów ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.
 8. Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania, prowadzenie ewidencji wyrobów zawierających azbest.
 9. Koordynacja spraw związanych z przygotowaniem projektu i realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego w zakresie zadań wydziału.


Karty usług