Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/386/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378, z 2021 r. poz. 11) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 przyjętego uchwałą Nr XXXIII/328/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 507 z dnia 30 stycznia 2013 r.).
§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana części ustaleń dla terenu uznaczonego symbolem 1MN/U, w tym m.in. zawartych w rozdziale 5 zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu.
§ 3. Zmiana planu nie powoduje żadnych zmian na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/328/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 507 z dnia 30 stycznia 2013 r.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXX/386/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3.pdf (140,09KB)