Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/393/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie wykupu nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 13 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wykupuje się nieruchomość położoną we Wronowicach, z przeznaczeniem pod drogę publiczną, oznaczoną numerem działki 52/2 o powierzchni 786 m 2 . § 2. Wykupu dokonać ze środków przeznaczonych na ten cel w wydatkach budżetu gminy w 2021 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXX/393/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie wykupu nieruchomości.pdf (120,37KB)