Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: GN
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

Pracownicy

 1. Naczelnik - Beata Rybak-Strugała - tel. (43) 676-83-54, pok.54
 2. Inspektor - Magdalena Tracz - tel. (43) 676-83-40, pok.40
 3. Inspektor - Monika Matyjasik - tel. (43) 676-83-40, pok. 40
 4. Inspektor - Angelika Augustyniak - Czyż- tel. (43) 676-83-40, pok.40
 5. Inspektor - Aleksandra Sychlak - tel. (43) 676-83-41, pok.41
 6. Inspektor - Aneta Nowicka - Szwebs - tel. (43) 676-83-41, pok.41

Zadania wydziału

 1. Zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami gminy, w tym prowadzenie spraw w zakresie:
 • sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym nieruchomości stanowiących własność gminy w drodze przetargu i bezprzetargowo,
 • sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej,
 • zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych,
 • oddawania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, oraz orzekania o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu,
 • regulowania stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji,
 • ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości gminy,
 • przygotowywania dokumentacji i wniosków w sprawie komunalizacji mienia,
 • przejmowania nieruchomości od samorządowych osób prawnych,
 • nabywania nieruchomości do zasobów gminy,
 • wydzierżawiania, najmu, użyczenia i użytkowania nieruchomości stanowiących własność gminy,
 • wykonywania prawa pierwokupu,
 • nabywania prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych,
 • ustalania nowej wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych stanowiących własność gminy,
 • uwłaszczania osób prawnych i fizycznych,
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • ujednolicania terminu trwania użytkowania wieczystego,
 • wydawania decyzji o ustaleniu opłat adiacenckich:

- tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,
- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zabudowy, zakładania, przeprowadzania oraz wykonywania urządzeń technicznych na nieruchomościach gminy

 • scalania i podziału nieruchomości,
 • wydawania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości i ewidencji użytkowników wieczystych,
 • ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy,
 • znoszenia współwłasności nieruchomości stanowiących własność gminy i osób fizycznych.
 • sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
 1. Zadania wynikające z prawa geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 • wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
 • wydawanie upoważnienia dla geodety do wykonania  ustalenia przebiegu granic,
 • wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
 • ocena prawidłowości wykonania czynności ustalania przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów przepisami, zwrot dokumentów geodecie do uzupełnienia,
 • przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej, gdy nie dojdzie do ugody i nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
 • umarzanie postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy z urzędu do sądu,
 • rozstrzyganie spornych spraw związanych z ustalaniem przebiegu granic na obszarach objętych scalaniem,
 • przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do sądów rejonowych właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do starosty.

 

Karty usług

DOCX  KARTA USŁUGI - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (14,34KB)
DOCX  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (18,71KB)
DOCX  KARTA USŁUGI - Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie Gminy na rzecz na rzecz użytkownika wieczystego (16,40KB)
DOCX  Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste (24,85KB)
RTF  KARTA USŁUGI - ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości gminnej (81,81KB)
DOCX  Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości gminnej (17,92KB)
DOCXKARTA USŁUGI - Prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczeń nieruchomości (15,19KB)