Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ ŁASKU OGŁASZA ​​​​​II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie

BURMISTRZ ŁASKU 
OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów gmina Łask, działki położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol 21MN/U.

Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00060202/2.

Nieruchomości oznaczone są działkami:

- nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 33.985 zł, wadium w wysokości – 3.400 zł;

- nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 37.415 zł, wadium w wysokości – 3.800 zł.

Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%.

Przedmiotowej nieruchomości przysługuje uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej polegające na prawie przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 316/11 do dnia 5 grudnia 2089r. na części działki nr 262 od drogi wojewódzkiej nr 473 na obszarze o pow. 266 m2 z ograniczeniem masy całkowitej pojazdów do 7,5 tony.

Terminy odbytych przetargów ustnych nieograniczonych na w/w nieruchomości: I przetarg – 5 października 2010r., II przetarg – 16 listopada 2010r., I przetarg – 14 marca 2013r., II przetarg – 2 lipca 2013r., I przetarg – 24 kwietnia 2014r., II przetarg – 24 czerwca 2014r., III przetarg – 8 października 2014r., IV przetarg – 20 lutego 2015r., V przetarg – 4 sierpnia 2015r., I przetarg – 7 września 2016r., II przetarg – 28 października 2016r., III przetarg – 26 kwietnia 2017r., IV przetarg – 10 października 2017r., V przetarg – 8 grudnia 2017r., I przetarg- 30.10.2019r., I przetarg- 28 grudnia 2020r. – przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 13.00  w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w sali konferencyjnej (parter).

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium  należy wpłacać w pieniądzu na konto Gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask Nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Łask. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy.

2.  Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3.  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

4.  Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną  o wadium,  nie później niż na 3 dni przed dniem  zawarcia umowy przenoszącej własność, której termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Za termin płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Łask.

5.  Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.

6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Łask, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.

7.  Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu  na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r.  poz. 2278). Nabycie gruntu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisu w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia. 

8. Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii w Polsce należy zapoznać się z zasadami uczestnictwa w przetargach zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty.

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40  lub  43 676-83-54.

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej  www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.
 


 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Łask jest Burmistrz Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100, Łask, NIP 8311575675, tel.: 43 676 83 00, e-mail: . Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: .

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest gospodarowanie nieruchomościami.

Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, Kancelariom Notarialnym, Rzeczoznawcom Majątkowym,  Geodetom, Sądom Wieczysto Księgowym, Starostwu Powiatowemu oraz Właściwemu ministrowi do spraw wewnętrznych.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nieograniczony okres.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.