Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

15.04.2021 r. - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask"

GPB-II.7820.2.2021.JN/AS

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

 

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej dalej kpa, Wojewoda Łódzki zawiadamia, że wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w imieniu którego działa pełnomocnik, złożony 08.02.2021 r., dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku Przatów - Łask - ETAP I od km 66+400 do km 68+300”, na terenie powiatu zduńskowolskiego, gmina Szadek, obręb Dziadkowice oraz na terenie powiatu łaskiego, gmina Łask, obręby: Borszewice i Bałucz, nie zostanie rozpatrzony w terminie wynikającym z art. 35 kpa, z uwagi na konieczność uzupełnienia projektu budowlanego w odpowiedzi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 42/21 z 01.04.2021 r. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 08.06.2021 r.

Jednocześnie, mając na uwadze treść art. 36 § 1 kpa, informuję, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, o którym mowa w art. 37 § 1 kpa do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, PI. Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. Zgodnie z treścią art. 37 § 2 kpa, ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Zawiadamia się, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło 15.04.2021 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Agata Urban

Dyrektor Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

/dokument podpisany elektronicznie/

PDF  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (367,89KB)