Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg (GK)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: GK
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

Pracownicy

 1. Naczelnik - Wiesław Kubiak - tel. (43) 676-83-52, pok.52
 2. Inspektor -  Agnieszka Milczarek- tel. (43) 676-83-46, pok.46
 3. Podinspektor - Grzegorz Markiewicz - tel. (43) 676-83-46, pok.46
 4. Inspektor - Jarosław Fraszka - tel. (43) 676-83-51, pok.51
 5. Inspektor - Martyna Pawlik - tel. (43) 676-83-47, pok.47
 6. Inspektor - Aleksandra Olejniczak - tel. (43) 676-83-51, pok.51
 7. Inspektor - Anna Peredzyńska - tel. (43) 676-83-47, pok.47
 8. Inspektor - Marek Proch - tel. (43) 676-83-51, pok.51
 9. Pracownik I stopnia - Ewelina Mirowska - tel. (43) 676-83-46, pok. 46

Zadania wydziału

 1. W zakresie zarządzania drogami:

 • ustalenie przebiegu dróg gminnych,
 • prowadzenie zarządu drogami gminnymi i przejętymi w zarząd od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem pasa drogowego dróg gminnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • prowadzenie spraw związanych z odwodnieniem dróg,
 • utrzymanie urządzeń związanych z drogą,
 • uzgodnienie i opiniowanie projektów budowlanych urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej zlokalizowanych na terenach stanowiących własność gminy oraz prowadzenie rejestru tych uzgodnień,
 • koordynowanie spraw związanych z umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z drogą, w tym uzgadnianie projektów i dokonywanie odbiorów inwestycji liniowych w pasie drogowym dróg na terenie gminy,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych niektórych pojazdów,
 • wykonywanie zadań związanych z organizacją ruchu drogowego,
 • opiniowanie ustalenia przebiegu dróg powiatowych,
 • realizacja zadań związanych z usuwaniem z drogi pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub porzuconych.
 1. Wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym w szczególności:

 • współpraca z operatorem publicznego transportu zbiorowego – Zakładem Komunikacji Miejskiej w Łasku,
 • ocena i kontrola realizacji przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • kontrola nad przestrzeganiem przez operatora zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,
 • współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej,
 • dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych,
 • zatwierdzanie rozkładów jazdy oraz dokonywanie ich aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
 • określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich,
 • ustalenie stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych,
 • budowa, przebudowa, remonty oraz utrzymanie porządku i czystości wiat oraz przystanków komunikacyjnych,
 • rozpatrywanie skarg i interwencji spowodowanych niewłaściwym świadczeniem usług przez operatora publicznego transportu zbiorowego,
 • przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego w zakresie wymaganym ustawą.
 1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym, w tym w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych, w tym odmowa udzielania zezwolenia, zmiana zezwolenia, kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą wydania zezwolenia,
 • prowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób niezbędnych do wydania nowego zezwolenia lub zmiany istniejącego zezwolenia,
 • przekazywanie informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych zezwoleń właściwym organom zgodnie z ustawą.
 1. Zadania w zakresie gospodarki komunalnej:
 • przygotowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, nadzór i kontrola przestrzegania postanowień w nim zawartych,
 • zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem toalet publicznych,
 • udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej i w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrola w zakresie częstotliwości i sposobu ich opróżniania,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk, w szczególności ustalanie lokalizacji i ich regulaminów,
 • prowadzenie spraw związanych ze zdrojami ulicznymi,
 • zarządzanie siecią kanalizacji wód opadowych w tym: eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej, wydawanie warunków technicznych włączenia do sieci, wydawanie zezwoleń na odprowadzenie wód opadowych, uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych,
 •  prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy,
 •  zawieranie umów na umieszczanie reklam na terenach stanowiących własność gminy,
 •  przygotowywanie opinii do wniosku MPWiK o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
 • przygotowywanie zarządzenia o ograniczeniu pobierania do innych celów wody przeznaczonej do spożycia,
 • współpraca z MPWiK i PEC w zakresie zadań wykonywanych przez spółki,
 •  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń w tym udostępnianie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia i prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń w formie elektronicznej, na prowadzenie na terenie gminy przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją działalności regulowanej dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, w tym: dokonywanie wpisów i wykreśleń z rejestru,prowadzenie kontroli spełniania przez przedsiębiorców wymagań niezbędnych do odbierania i przekazywania odbieranych odpadów, prowadzenie postępowań administracyjnych w celu nakładania kar na przedsiębiorców wykonujących działalność niezgodnie z przepisami ustawy,

 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i odbioru odpadów komunalnych, w tym w szczególności, przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od podmiotów zobowiązanych do ich składania, analiza i weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach, sporządzanie i przekazywanie odpowiednim organom rocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,

 1. Prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy Łask w stowarzyszeniach, związkach w zakresie zadań wydziału.

 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym:

 • wydawanie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką,
 • zmiana treści licencji,
 • zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką,
 • odmowa wydania, cofnięcie i wygaszanie licencji,
 • kontrola przedsiębiorców posiadających aktualne licencje, w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do jej wydania,
 • prowadzenie rejestru wydanych licencji,
 • przekazywanie informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji do zbiorczej informacji właściwemu organowi,
 • przekazywanie danych o przedsiębiorcach wykonujących aktualnie działalność gospodarczą,
 • wiążącą się z uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zawartych w prowadzonym rejestrze wydanych licencji, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Karty usług

 1. DOCXWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (13,04KB)
 2. DOCXOświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej (14,67KB)
 3. DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (18,75KB)
 4. DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (17,98KB)
 5. DOCXWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (18,29KB)
 6. DOCXWniosek u udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (36,39KB)
 7. DOCXWniosek o udzielenie licencji na taksówkę (załączniki) (41,16KB)
 8. DOCXWniosek o zmianę dostosowanie wydanie wtórnika licencji.docx (18,60KB)
 9. DOCWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę (47,00KB)
 10. DOCOświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (24,00KB)
 11. DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (37,50KB)