Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

26.04.2021 r. – obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW w Wiewiórczynie i Wronowicach

OŚR.6220.20.2020 

 Łask, dn. 21.04.2021 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁASKU

 

          Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)  

zawiadamiam strony postępowania, że

  1. w dniu 21.04.2021 r. zostało wydane przez tutejszy organ postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 40 000 sztuk o łącznej mocy do 12 MW wraz z przyłączami elektrycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników, transformatorów na dz. nr ewid. 170, 171, 173/1, 174/1, 175/1, 176/1, 177/3, 178/1, 589/1, 179/1 w obrębie ewidencyjnym 0024 Wiewiórczyn, gmina Łask oraz dz. nr ewid. 340, 381, 382 w obrębie ewidencyjnym 0028 Wronowice, gmina Łask”  do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  2. ww. postanowienie znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 i można się z nimi zapoznać po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49 od poniedziałku do piątku
    w godzinach 7:30-15:30;
  3. wskazuje się dzień publicznego ogłoszenia: 29 kwietnia 2021 r., a zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji;
  4. stronom postępowania nie służy zażalenie na ww. postanowienie.

 

 

BURMISTRZ ŁASKU

Gabriel Szkudlarek

 

DOCobwieszczenie 26.04.2021r.doc (39,50KB)