Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29-04-2021 w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowychw Urzędzie Miejskim w Łasku

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 378) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady przydziału i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
2. Zarządzenie określa:
1) obowiązki osób, którym przekazano telefon komórkowy;
2) zadania Wydziału Ogólno - Organizacyjnego związane z przekazaniem do używania telefonów komórkowych.

§ 2. Telefon komórkowy otrzymują osoby, których rodzaj i charakter pracy wymaga stałych i częstych kontaktów służbowych w szczególności z przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi. Telefon komórkowy może być używany tylko i wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
§ 3. Przyznanie telefonu komórkowego następuje na pisemny umotywowany wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia, zatwierdzony przez Burmistrza Łasku.
§ 4. Przekazywane do użytkowania telefony komórkowe wraz z kartami SIM i akcesoriami, stanowią własność Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. W przypadku kradzieży służbowego telefonu komórkowego, pracownik obowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia:
1. operatora sieci komórkowej, w celu zablokowania karty SIM przed wykonywaniem połączeń głosowych przez osoby nieupoważnione,
2. najbliższego Komisariatu Policji celem zgłoszenia kradzieży służbowego telefonu komórkowego,
3. pracownika Wydziału Ogólno - Organizacyjnego.

§ 6. Rozliczenia limitów kosztów dokonuje comiesięcznie Wydział Ogólno-Organizacyjny zgodnie z fakturami VAT wystawionymi przez operatorów sieci komórkowych dla konkretnych numerów komórkowych.
§ 7. Zabrania się wykorzystywania telefonu do wykonywania połączeń na płatne infolinie nie mające związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi, wysyłania SMS-ów specjalnych oraz dokonywania wszelkiego rodzaju opłat za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych. W przypadku wykorzystania telefonu niezgodnie z niniejszym punktem pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania powstałej należności.
§ 8. Osoba, której przyznano służbowy telefon komórkowy:
1. podpisuje w 2 egzemplarzach protokół zdawczo - odbiorczy służbowego telefonu komórkowego wraz z kartą SIM, numerem abonenckim, kodem PIN oraz PUK, akcesoriami oraz określonym miesięcznym limitem kosztów abonamentu, wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
2. zobowiązana jest w szczególności do:
a) przestrzegania niniejszych zasad korzystania z telefonów komórkowych,

b) regulowania należności, o których mowa w § 7.,

c) użytkowania karty SIM, aparatu telefonicznego wraz z akcesoriami zgodnie z przeznaczeniem, kompletnie i nierozłącznie oraz do zapłaty nałożonych przez operatora na Gminę Łask kar w przypadku niezgodnego z niniejszym zobowiązaniem użytkowania przyznanego mu telefonu służbowego,

d) nie udostępniania służbowego telefonu komórkowego innym osobom, pokrycia kosztów naprawy telefonu wynikłych z jego winy,

e) natychmiastowego zawiadomienia Wydział Ogólno-Organizacyjny o kradzieży lub zgubieniu telefonu,

f) w przypadku utraty służbowego telefonu komórkowego lub jego uszkodzenia z winy pracownika, wszelkie koszty związane z jego odtworzeniem, zakupem nowego telefonu lub jego naprawą ponosi pracownik według aktualnie obowiązujących cen rynkowych,

g) niezwłocznego zwrotu aparatu telefonicznego wraz z akcesoriami w przypadku otrzymania nowego aparatu,

h) zwrotu służbowego telefonu komórkowego w przypadku rozwiązania stosunku pracy, cofnięcia decyzji o przyznaniu służbowego telefonu komórkowego albo na uzasadniony wniosek Urzędu Miejskiego w Łasku w związku z dłutotrwałą nieobecnością w pracy, np. urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego.


§ 9. Do zadań Wydziału Ogólno-Organizacyjnego należy prowadzenie spraw związanych z używaniem służbowych telefonów komórkowych, a w szczególności:
1. dokonywanie zakupu nowych telefonów komórkowych, kart aktywacyjnych oraz akcesoriów,
2. wydawanie oraz przyjmowanie zwracanych telefonów komórkowych,
3. zgłaszanie do ewidencji ilościowo-wartościowej zmian dotyczących użytkowania telefonów komórkowych,
4. powiadomienia o przekroczeniu limitu Wydział Budżetowy oraz osoby korzystające ze służbowych telefonów komórkowych,
5. zgłoszenie kradzieży właściwym organom, operatorowi oraz ubezpieczycielowi.

§ 10. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku, którym przyznano służbowe telefony komórkowe, zobowiązani są do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego również po godzinach pracy.
§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarzadzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ogólno-Organizacyjnemu.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29-04-2021 w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowychw Urzędzie Miejskim w Łasku.pdf (296,45KB)

DOCXZałącznik nr 1 92/2021.docx (5,73KB)

DOCXZałącznik nr 2 92/2021.docx (7,19KB)