Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/402/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-04-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 2.151.946,00 zł w związku z Umową o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0011/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 20.10.2017 r. - "Modernizacja transportu publicznego" - refundacja za 2020 rok. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
- § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 2.151.946,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 9.820,00 zł w związku z refundacją poniesionych kosztów z tytułu organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 9.820,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 9.895,00 zł w związku z wnioskiem o wypłatę środków w ramach umowy dotacji 1284/2020/05/OZ-UP-go/D - "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - refundacja za 2020 rok. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 9.895,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 2.256.320,00 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.146.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103163E i 103164E w Karszewie", o kwotę 700.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103213E w Rokitnicy", o kwotę 780.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103207E w Gorczynie", o kwotę 26.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz", o kwotę 640.000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 25.000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5.305,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4.515,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 20.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Odnawialne źródła energii w gm. Łask", o kwotę 20.000,00 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 7.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Rewitalizacja Placu Szarych Szeregów w Łasku", o kwotę 7.000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 48.500,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja Domu Ludowego w Sięganowie", o kwotę 48.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2021 o kwotę 84.659,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 33.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wronowicach", o kwotę 33.000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 31.879,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. Kanarkowej we Wronowicach", o kwotę 2.850,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa parkingu przy ul. Polnej w Łasku", o kwotę 29.029,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 780,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku", o kwotę 780,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 19.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6. Dokonuje się przeniesienia dochodów w budżecie Gminy Łask na 2021 rok:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
z rozdziału 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
z § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kwotę 203.271,00 zł

do rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
do § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, kwotę 203.271,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 7. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 3.000,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 3.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne: "Zakup pieca konwekcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku - Kolumnie", kwotę 3.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2021 rok w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2020 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 4 lutego, 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Nr 66/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 67/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 76/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXX/376/2021 z dnia 31 marca 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5 §6 i §7 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6 i §7 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/402/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23-04-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf (701,16KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXXI/402/2021.docx (9,60KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXXI/402/2021.docx (22,59KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXXI/402/2021.docx (9,61KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXXI/402/2021.docx (12,47KB)